دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

1. تعیین شاخص های ارزیابی ظرفیت توسعه گردشگری کشاورزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-665 فروردین 2

10.22067/jag.v13i4.87833

عبدالمجید مهدوی دامغانی


3. بررسی مزیت نسبی کشت مخلوط افزایشی کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) و آفتابگردان (Helianthus annuus) تحت تاثیر تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/agry.2020.20316.0

روح اله مرادی


4. پاسخ گونه مرتعی اسپرس کپه داغی (.Hedysarum kopetdaghi Boriss) نسبت به برخی گرادیان‎های محیطی در رویشگاههای طبیعی استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

10.22067/agry.2021.20315.0

مجید دشتی؛ حمید رضا میرداودی؛ سید فاضل فاضلی کاخکی؛ نرجس عزیزی