ارزیابی روند تغییرات خدمات اکوسیستم به وسیله پایش تغییرات کاربری اراضی در شمال و شمال شرق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

رشد سریع جمعیت و افزایش نیاز های غذایی انسان فشار زیادی بر کاربری اراضی، محیط زیست، منابع طبیعی و خدمات اکوسیستم تحمیل می کند. از سوی دیگر خدمات اکوسیستم نسبت به تغییرات کاربری اراضی ناشی از فعالیت های بشر همچون ساخت و سازها و توسعه اراضی کشاورزی بسیار آسیب پذیر است. بررسی روابط بین تغییر کاربری اراضی و خدمات اکوسیستم در تحقیقات گذشته نشان داده است رابطه خیلی قوی بین انواع کاربری اراضی و انواع خدمات اکوسیستم وجود دارد. در این مطالعه تغییرات خدمات اکوسیستم در سال های 1984، 1992، 2000، 2008 و 2015 با توجه به تغییرات کاربری اراضی در منطقه شمال و شمال شرق ایران (استان های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی) بر اساس تفسیر تصاویر ماهواره لندست و استخراج شاخص ارزیابی انواع خدمات اکوسیستم (ESVI) با روش AHP از وزن دهی به عوامل خدمات اکوسیستم مورد پایش قرار گرفت. نتایج نشان داد در استان گلستان سهم مشارکت اراضی دارای پوشش درخت و درختچه در فراهم سازی خدمات اکوسیستم به تدریج با سهم مراتع جایگزین شده است. در همه استان های تحت مطالعه سهم مشارکت کاربری پوشش درخت و درختچه در خدمات اکوسیستم کاهش یافته است. خدمات تولیدی اکوسیستم ناشی از افزایش مساحت اراضی کشاورزی در استان های گلستان و خراسان رضوی افزایش و به دلیل کاهش مساحت آن در استان های خراسان شمالی و خراسان جنوبی کاهش یافته است. سهم خدمات مراتع در هر چهار استان تا حدودی افزایش داشته است، اما در استان های گلستان و خراسان رضوی این افزایش بیشتر بوده است. در بین استان های مورد مطالعه استان گلستان با مقدار 18 واحد به ازای هر کیلومتر مربع دارای بیشتری خدمات اکوسیستم و استان های خراسان شمالی و جنوبی با حدود 10 واحد در کیلومتر مربع دارای کمترین خدمات اکوسیستم بوده اند. این تحقیق توانست با تکیه بر تغییرات کاربری اراضی در دوره 1984 تا 2015 نمایی از روند تغییرات خدمات اکوسیستم و مشارکت هر کاربری در تأمین این خدمات در استان های مورد مطالعه ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment the trend of changes in ecosystem services by monitoring land use changes in North and Northeast of Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Raoofi
 • Alireza Koocheki
 • Mehdi Nassiri Mahallati
Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Rapid population growth as primary driving force connected with increasing food requirements generate great pressure on future land use, environment, natural resources, and ecosystem services. Ecosystem services are highly vulnerable to land use changes caused by human activities, such as construction and intensive agricultural development. Assessment of land use relationships and ecosystem services in the past researches has shown that there is a very strong relationship between different types of land uses and all kinds of ecosystem services.
Materials and Methods
In this research, changes of ecosystem services assess according land use changes in North and Northeast of Iran (Golestan, North Khorasan, Razavi Khorasan & South Khorasan province) in 1984, 1992, 2000, 2008 & 2015 based on the interpretation of Landsat satellite imagery and creating Ecosystem Services Value Index (ESVI) by providing weights or priorities for elements of ecosystem services in AHP model.
Land uses of urban areas, croplands, pasturelands, trees cover & shrublands, bare lands and water bodies ranked from the point of view of effective factors in providing ecosystem services by the AHP model. In this method the points of view of knowledgeable specialist were used to paired comparison and the final ranking by the AHP queries. Analysis of these data performed by Expert Choice software.
The weights that provided due to ranking of land uses based providing ecosystem services were converted to percent. Also, the areas of each land use in the study provinces (resulted from remote sensing and land use classification) and in the periods of study, converted to percent of the total area of each province.
The equation 1, was used to calculated the contribution rate of each land use in total ecosystem services:
(equation 1)
: Contribution of land use type in total ecosystem services in each year, : Percentage of land use area from total area of any province in each year, : Percentage of AHP weights of the total ecosystem services for any land use type in each year
The value converted to percent at ratio to the total of value in each year. Thus, the contribution percentage of any land use type defined from the total of ecosystem services in each year.
The contribution percentage of all types of ecosystem services (Provisioning, Supporting, Regulating and Cultural services) calculated too by the equation 1.
The equation 2 was used to estimate the total ecosystem services value:
(equation 2)
: The total ecosystem services value, : Land use area from total area of any province in each year,: Index of ecosystem services for any land use type

To analyses uncertainties in the ecosystem, the sensitivity of the individual land use types to total ESV estimation was examined. The coefficient of sensitivity (CS) was used in order to highlight the importance of land use based on their contribution to the total ESV. The higher the CS value, the more important the corresponding land use type to the total ESV. The CS defined according to equation 3:

(equation 3)
CSi: Coefficient of sensitivity, : Land use area from total area of any province in each year,: Index of ecosystem services for any land use type, : The total of ecosystem services value
Finally, the estimated values of ESV and CS were used to investigated the trends of changes in ecosystem services in study area over the past three decades.
Results and Discussions
The results showed in Golestan province the contribution ratio of tree covers and shrublands in providing ecosystem services gradually replaced with pastureland’s ratio. In all study provinces the contribution ratio of tree covers and shrublands decreased in providing ecosystem services. Ecosystem Provisioning Services (EPS) increased cause of development in cropland areas in Golestan and Razavi Khorasan provinces and decreased cause of decreasing in that land use in North Khorasan and South Khorasan. The contribution ratio of pastureland’s services increased in all study provinces, but it increased more in Golestan and Razavi Khorasan provinces. Golestan province had the most ecosystem services with 18 units per km2 and North Khorasan and South Khorasan had the lowest ecosystem services with 10 units per km2 between all study provinces. This research could show trends of changes in ecosystem services and contribution ratio of every land use in providing these services in study area in 1984~2015 according land use changes.

Acknowledgments
The authors acknowledge the financial support of the project by Vice President for Research and Technology, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. We thank Mr. Kazemi Beniaz, M. and Miss Khosravi A. for providing valuable advice on remote sensing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ESV
 • land use changes
 • Ecosystem services
 • AHP
 • GIS
 • RS
 • LandSat Imagery
Abdollahzadeh, G., L. Jahangir and M. Sharifzadeh. 2018. Investigating awareness regarding impacts of soil erosion and conservative measures in rural areas of Golestan’ Chehel-Chay watershed. Journal of Geography and Environmental Planning, 29(1), Ser No. 69 (In Persian with English summary).
Ahmadi, M., H. Lashkari, G. Keikhosravi and M. Azadi. 2015. Weather elements monitoring in North-East Stations of Iran as a profile of climate change. Quarterly journal of environmental sciences, 13(1): 1-14 (In Persian with English summary).
Arefzadeh, M. A., H. Abasi, M.T. Khorshidi, A. Mahmoudzadeh, M. R. Shamsi, H. Farokhi, T. Mohammadpour, I. Aghamolaei, F. Nodehi and M. Shadlo. 2016. Razavi Khorasan Province Book 237.19. Iran’s Textbooks Printing & Publishing Company Ltd; www.cvn-ir.com (In Persian).
Arunyawat, S. and R. P. Shrestha. 2016. Assessing land use change and its impact on ecosystem services in Northern Thailand. Sustainability, 8, 768, DOI:10.3390/su8080768.
Aschonitis, V. G., M. Gaglio, G. Castaldelli and E. A. Fano. 2016. Criticism on elasticity-sensitivity coefficient for assessing the robustness and sensitivity of ecosystem services values. Ecosystem Services, 20: 66-68.
Cao, L., J. Li, M. Ye, R. Pu, Y. Liu, Q. Guo, B. Feng and X. Song. 2018. Changes of ecosystem service value in a coastal zone of Zhejiang province, China, during rapid urbanization. International Journal of Environmental Research and Public Health. DOI: 10.3390/ijerph15071301.
Chen, N., H. Li and L. Wang. 2009. A GIS-based approach for mapping direct use value of ecosystem services at a county scale: Management implications. Ecological Economics, 68: 2768–2776.
Chourli, M. R., E. Shahkoubi, M. Hassanzadeh Nameghi, A. Vatani and I. M. Tofighi. 2016. Golestan Khorasan Province Book 237.19. Iran’s Textbooks Printing & Publishing Company Ltd; www.cvn-ir.com (In Persian).
Chuai, X., X. Huang, C. Wu, J. Li, Q. Lu, X. Qi, M. Zhang, T. Zuo and J. Lu. 2016. Land use and ecosystems services value changes and ecological land management in coastal Jiangsu, China. Habitat International, 57: 164 -174.
Costanza, R., R. d’Arge, R. de Groot, S. Farber, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Naeem, R.V. O’Neill, J. Paruelo, R. G. Raskin, P. Sutton and M. van den Belt. 1997. The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature, 1997, 387: 253–260.
Costanza, R., R. de Groot, P. Sutton, S. van der Ploeg, S. J. Anderson, I. Kubiszewski, S. Farber and R. K. Turner. 2014. Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change, 26: 152-158.
Daily, G. 1997. Nature’s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems; Island Press: Washington, DC, USA.
de Groot, R. L. Brander, S. Van Der Ploeg, R. Costanza, F. Bernard, L. Braat, M. Christie, N. Crossman, A. Ghermandi and L. Hein. 2012. Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units. Ecosystem Services, 1: 50–61.
de Groot, R.S., M. A. Wilson and R. M. Boumans. 2002. A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological Economics, 41: 393–408.
Esmaeili, R., A. Gandomkar and H. A. Ghayoor. 2011. Zoning of climate changes rate base on agriculture approach in future climatic period (case study Khorasan Razavi province). Geography and Environmental Planning Journal, 41(1): 35-52 (In Persian with English summary).
Feng, Y.B., C. Y. He, Q. Y. Yang and J. He. 2014. Evaluation of ecological effect in land use planning using ecosystem service value method. Transactions of the Chinese Society of Agriculture Engineers, 30(9): 201-211.
Finlayson, M., R. D. Cruz, N. Davidson, J. Alder, S. Cork, R. S. Groot, C. Levêque, G. R. Milton, and G. Peterson. 2005. Millennium Ecosystem Assessment: Ecosystems and human well-being: Wetlands and water synthesis. Data Fusion Concepts Ideas, 656: 87–98.
Fu, B., L. Zhang, Z. Xu, Y. Zhao, Y. Wei and D. Skinner. 2015. Ecosystem services in changing land use. Journal of Soils Sediments, 15: 833-843, DOI: 10.1007/s11368-015-1082-x.
Garshasbi, P. 2012. 18 Million tons per hectare erosion of pastureland in Country (Iran). Isna, Issue code: 91121006616, Available in website: http://isna.ir/fa/news/91121006616 (In Persian).
Ghodsypour, S. H. 2012. Analytical Hierarchy Process. Amirkabir University of Technology Publication (Tehran Polytechnic). 8th Edition. ISBN: 978-964-463-056-9 (In Persian).
Ghorbani, K., M. Bazrafshan Daryasari, M. Meftah Helghi and N. ghahreman. 2016. Impacts of climate change on climate zoning of Golestan province with extended De-Martonne methods. Iranian Journal of Soil and Water Research, 47(2): 319-332 (In Persian).
Gomez-Baggethun, E., R. de Groot, P. L. Lomas and C. Montes. 2009. The history of ecosystem services in economic theory and practice: From early notions to markets and payment schemes. Ecological Economics, 69(6): 1209-1218, DOI: 10.1016/j.ecolecon.2009.11.007.
Hadineia, M. R., I. Zeyaei, M. B. Soregi, M. Valipour, G. Moradi and A. M. Talebi. 2016. South Khorasan Province Book 237.19. Iran’s Textbooks Printing & Publishing Company Ltd; www.cvn-ir.com (In Persian).
Helian, L., W. Shilong, J. Guanglei and Z. Ling. 2011. Changes in land use and ecosystem service values in Jinan, China. Energy Procedia, 5: 1109–1115.
Howarth, R. B. and S. Farber. 2002. Special issue: The dynamics and value of ecosystem services: Integrating economic and ecological perspectives. Accounting for the value of ecosystem services. Ecological Economics, 41: 421-429.
Hualin, X., W. Jinzheng and H. Jing. 2012. Environmental impact assessment of land use planning based on ecosystem services valuation in Xingguo County. International Conference on Environmental Science and Engineering (ICESE 2011). Procedia Environmental Sciences, 12: 87-92.
IPCC core writing Team, R. K. Pachauri and L. Meyer (eds). 2015. Climate Change 2014 Synthesis Report. IPCC, Geneva, Switzerland, First published, ISBN: 978-92-9169-143-2.
Jafari, T., G. R. Maghami Moghim and M Azimiyan. 2016. North Khorasan Province Book 237.19. Iran’s Textbooks Printing & Publishing Company Ltd; www.cvn-ir.com (In Persian).
Kanianska, R. 2016. Landscape Ecology - The Influences of Land Use and Anthropogenic Impacts of Landscape Creation; Chapter 1, Agriculture and Its Impact on Land‐Use, Environment and Ecosystem Services. IntechOpen, http://dx.doi.org/10.5772/63719.
Lautenbach, S., C. Kugel, A. Lausch and R. Seppelt. 2011. Analysis of historic changes in regional ecosystem service provisioning using land use data. Ecological Indicators, 11: 676–687.
Lele, S., O. Springate-Baginski, R. Lakerveld, D. Deb and P. Dash. 2013. Ecosystem services: Origins, Contributions, Pitfalls and alternatives. Conservation and Society, 11(4): 343-358.
Li, R.Q., M. Dong and J. Y. Cui. 2007. Quantification of the impact of land-use changes on ecosystem services: A case study in Pingbian County, China. Environmental Monitoring and Assessment, 128: 503–510.
Long, H.L., Y. Q. Liu, X. G. Hou, T. T. Li and Y. R. Li. 2014. Effects of land use transitions due to rapid urbanization on ecosystem services: Implications for urban planning in the new developing area of China. Habitat International, 44: 536-544.
Lopes, L.F.G., J. M. R. D. S. Bento, A. F. A. C. Cristovão, and F. O. Baptista. 2015. Exploring the effect of land use on ecosystem services: The distributive issues. Land Use Policy, 45(17): 141- 149.
Mamat, A., Ü. Halik and A. Rouzi. 2018. Variations of Ecosystem Service Value in Response to Land-Use Change in the Kashgar Region, Northwest China. Sustainability, 10, 200, doi:10.3390/su10010200.
MEA. 2005. Ecosystems and Human Well-Being: Wetlands and Water; World Resources Institute: Washington, DC, USA.
Mousavi, M. S. and M. Madani. 2008. Rangeland and Rangeland Management. Agriculture Organization of West Azarbayejan Province-Agriculture Promotion Management Publication, First edition.
Nahuelhual, L., A. Carmona, and M. Aguayo. 2014. Land use change and ecosystem services provision: A case study of recreation and ecotourism opportunities in southern Chile. Landscape Ecology, 29: 329–344.
Ouyang, Z., H. Zheng, Y. Xiao, S. Polasky, J. Liu, W. Xu, Q. Wang, L. Zhang, Y. Xiao, E. Rao, L. Jiang, F. Lu, X. Wang, G. Yang, S. Gong, B. Wu, Y. Zeng, W. Yang and G. C. Daily. 2016. Improvements in ecosystem services from investments in natural capital. Science, 352: 1455-1459.
Polasky, S., E. Nelson and D. Pennington. 2011. The impact of land-use change on ecosystem services, biodiversity and returns to landowners: A case study in the state of Minnesota. Environmental Resource Economics, 48: 219–242, DOI 10.1007/s10640-010-9407-0.
Schirpke, U., M. Kohler, G. Leitinger, V. Fontana, E. Tasser and U. Tappeiner. 2017. Future impacts of changing land-use and climate on ecosystem services of mountain grassland and their resilience. Ecosystem Services, 26: 79–94.
Shahidi, A., S. M. Tajbakhsh, A. Khasheie Sivaki, H. Khozeymehnejad and A. Jafarzadeh. 2018. Uncertainty Analysis of temperature and perspiration of climate influenced by climate change (Case Study: South Khorasan province). Iranian Journal of Ecohydrology, 4(4): 943-953 (In Persian).
Song, W., X. Deng, Y. Yuan, Z. Wang, and Z. Li. 2015. Impacts of land-use change on valued ecosystem service in rapidly urbanized North China Plain. Ecological Modeling, 318: 245–253.
Tarrason, D., F. Raver, M.S. Reed, A. J. Dougill and L. Gonzales. 2016. Land degradation assessment through an ecosystem services lens: Integrating knowledge and methods in pastoral semi-arid systems. Journal of Arid Environments, 124: 205–213.
Tolessa, T., F. Senbeta and M. Kidane. 2017. The impact of land use/land cover change on ecosystem services in the central highlands of Ethiopia. Ecosystem Services, 23, 47–54.
Valdez, V.C., L. A. Ruiz, and C. A. B. Robles. 2016. Effects of land use changes on ecosystem services value provided by coastal wetlands: Recent and future landscape scenarios. Journal of Coastal Zone Management, 19(1): 1-7.
Wang, X., X. Dong, H. Liu, H. Wei, W. Fan, N. Lu, Z. Xu, J. Ren and K. Xing. 2017. Linking land use change, ecosystem services and human well-being: A case study of the Manas River Basin of Xinjiang, China. Ecosystem Services, 27: 113-123.
Wang, Z., Z. Wang, B. Zhang, C. Lu and C. Ren. 2015. Impact of land use/land cover changes on ecosystem services in the Nenjiang River Basin, Northeast China. Ecological Processes, Springer, 4:11. DOI 10.1186/s13717-015-0036-y.
Yari, R. and M. Padyab. 2009. Assessment of water resource management roles in Sustainable development of rangeland in arable land. National Conference on Sustainable Development Patterns in Water Management, Mashhad, Mah Ab Samen Consulting Engineers Company, Available in website: http://www.civilica.com/paper-CDPWM01- CDPWM01-101.html.
Yirsaw, E., W. Wu, H. Temesgen and B. Bekele. 2016. Effect of temporal land use/land cover changes on ecosystem services value in coastal area of China: The case of Su-Xi-Chang region. Applied Ecology and Environmental Research, 14: 409–422.
Zhou, J., L. Sun, S.Y. Zang, K. Wang, J.Y. Zhao, Z.X. Li, X.M. Liu and X.R. Liu. 2017. Effects of the land use change on ecosystem service value. Global Journal of Environmental Sciences and Management, 3(2): 121-130, DOI: 10.22034/gjesm.2017.03.02.001.
CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2
 • تاریخ دریافت: 27 آبان 1397
 • تاریخ بازنگری: 13 مهر 1398
 • تاریخ پذیرش: 15 مهر 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 15 مهر 1398