بررسی امکان کشت پاییزه چغندر قند در منطقه مرودشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بوم شناسی، فردوسی مشهد- مهشد- ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند (Beta vulgaris) در مناطق معتدله‌ی استان فارس، این تحقیق به صورت آزمایش کرت‌های دوبار خرده شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار از سال 1395 به مدت دو سال زراعی در منطقه مرودشت اجرا گردید، تیمارهای آزمایش شامل سه تاریخ کاشت، 26 شهریور، 15 مهر و 5 آبان در کرت اصلی، دو رقم چغندر‌قند مونوژرم گیادا و لوانته در کرت فرعی و سه زمان برداشت 10 اردیبهشت، 5 و 30 خرداد در کرت‌های فرعی فرعی بود. یافته‌ها نشان داد که برهمکنش دوگانه تاریخ کاشت و تاریخ برداشت در سطح احتمال یک درصد بر عملکرد ریشه معنی دار شد. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت و تاریخ برداشت نشان داد که کمترین میزان عملکرد ریشه مربوط به تاریخ کاشت 5 آبان و تاریخ برداشت 10 اردیبهشت بود (95/32 تن در هکتار) و بیشترین میزان عملکرد مربوط به تاریخ کاشت 26 شهریور و تاریخ برداشت 30 خرداد (75/75 تن در هکتار) بود. همچنین نتایج تاریخ کاشت حاکی از آن است که هیچ یک از تاریخ‌های کشت دوم و سوم ساقه‌روی نشان ندادند ولی در تاریخ کاشت اول هر دو رقم به ساقه رفتند و با تاخیر در برداشت درصد آن افزایش داشت به طوریکه بیشترین درصد ساقه‌روی در تاریخ برداشت سوم مشاهده شد (82/25 درصد در سال دوم).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the autumn cultivation of Sugar beet in Marvdasht

نویسندگان [English]

 • Alireza koocheki 2
 • Mahdi nasiri mahalati 2
1
2 mashhad univerdity
چکیده [English]

Drought, as well as water scarcity, are the main limiting factor in the arid and semi-arid regions of the world such as Iran. Autumn cultivation can be a solution provided that the upcoming long and cold temperature does not limit the sugar beet development. This paper aims to consider the possible autumn sowing dates of the common sugar beet cultivars in Marvdasht so that the environmental conditions fit the growth and development.Materials and Methods

A split-split-plot field experiment with the randomized complete block design (RCBD) in three replicates was conducted in two agronomic years (2016-7 and 2017-8) in Marvdasht. Three sowing dates 16 September, 7 October, and 27 October) were assigned to the main plots and two cultivars (Gidae and Levante) consisted of the sub-plots. Three harvest dates (1 May, 26 May, and 20 June) were also assigned to the sub-sub-plots.Results and Discussion

The statistical analysis showed that the two-factor interaction of sowing and harvest dates were significant on the root yield (alpha <0.01). the mean comparisons of the treatments showed that the lowest yield was obtained at the sowing date of 27 October and the harvest date of 1 May (32.95 ton/ha). On the other side, the highest yield (75.75 ton/ha) was acquired with the interaction of the 16 September sowing date and 20 June harvest date. Bolting did not occur with the second and third sowing dates while it happened with the first sowing date whether the cultivar was. Bolting percentage at the first sowing date was also affected by delays in harvest dates. The third-factor interaction was significant on extractable sugar percent.Conclusion

To sum up, the results of the paper showed that sowing dates of 16 September With the corresponding harvest date at 26 May are suggested for the autumn sugar beet cultivation in Marvdasht that can maximize the extractable sugar and root yield

Drought, as well as water scarcity, are the main limiting factor in the arid and semi-arid regions of the world such as Iran. Autumn cultivation can be a solution provided that the upcoming long and cold temperature does not limit the sugar beet development. This paper aims to consider the possible autumn sowing dates of the common sugar beet cultivars in Marvdasht so that the environmental conditions fit the growth and development.Materials and Methods

A split-split-plot field experiment with the randomized complete block design (RCBD) in three replicates was conducted in two agronomic years (2016-7 and 2017-8) in Marvdasht. Three sowing dates 16 September, 7 October, and 27 October) were assigned to the main plots and two cultivars (Gidae and Levante) consisted of the sub-plots. Three harvest dates (1 May, 26 May, and 20 June) were also assigned to the sub-sub-plots.Results and Discussion

The statistical analysis showed that the two-factor interaction of sowing and harvest dates were significant on the root yield (alpha <0.01). the mean comparisons of the treatments showed that the lowest yield was obtained at the sowing date of 27 October and the harvest date of 1 May (32.95 ton/ha). On the other side, the highest yield (75.75 ton/ha) was acquired with the interaction of the 16 September sowing date and 20 June harvest date. Bolting did not occur with the second and third sowing dates while it happened with the first sowing date whether the cultivar was. Bolting percentage at the first sowing date was also affected by delays in harvest dates. The third-factor interaction was significant on extractable sugar percent.Conclusion

To sum up, the results of the paper showed that sowing dates of 16 September With the corresponding harvest date at 26 May are suggested for the autumn sugar beet cultivation in Marvdasht that can maximize the extractable sugar and root yield

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autumn cultivation
 • Bolting
 • Harvest date
 • Sowing date
 • Sugar beet cultivar
CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400
 • تاریخ دریافت: 02 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 06 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 16 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 16 بهمن 1400