آخرین ضریب تاثیر نشریه

طبق آخرین آمار ارائه شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، ضریب تاثیر نشریه بوم شناسی کشاورزی 0.355 و شاخص کیفیت آن Q1 شده است.