ارزیابی عوامل موثر برتغییرات مکانی و زمانی گونه‏های زراعی ایران با استفاده از مدل ساختاری.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نیاز روز افزون به مواد غذایی باعث شده، جنبه‏های تولیدی بوم‏نظام‏های کشاورزی بیشتر از هر چیز دیگری مورد توجه قرار گیرد و این در حالی است که پایداری تولید و کارکردهای متنوع این بوم نظام‏ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به مخاطرات ناشی از افزایش جمعیت و شرایط تغییر اقلیم، نقش تنوع زیستی کشاورزی به عنوان پایه و اساس پایداری از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. در این مطالعه سعی شد با استفاده از مدل‏های ساختاری و روش آماری SEM عوامل موثر بر تغییرات مکانی و زمانی شاخص‏های تنوع گونه‏های زراعی در کشور بررسی شود که بر همین اساس 37 شهرستان به عنوان نمونه انتخاب و به عنوان سطح آلفای تنوع زیستی کشاورزی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که عوامل اقلیمی و اقتصادی اجتماعی از مهمترین‏گروه‏های موثر بر تغییرات مکانی تنوع گونه‏های زراعی در سطح کشور بودند و از میان عوامل اقلیمی میزان تشعشع بر حسب مگاژول بر متر مربع، مهمترین عامل اثر گذار بر این تنوع بود. همچنین نتایج حاصل از مطالعه تغییرات زمانی تنوع نشان داد که طی ده 1380 الی 1390 بسیاری از اراضی زراعی کشور با کاهش تنوع گونه‏های زراعی مواجه بوده‏اند و این کاهش در مناطق شرقی کشور بیشتر بوده است. در نهایت نتایج حاصل از برآورد ضرایب تبیین مدل‏های ساختاری برازش داده شده نشان داد، متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه توانسته‏اند بیش از 60 درصد از تغییرات مکانی و کمتر از 30 درصد از تغییرات زمانی تنوع زیستی گونه‏های زراعی را در بوم‏نظام‏های کشاورزی ایران توجیه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of temporal and spatial crop species diversity and factors leading it to change by use of Structural Equation modeling in agroecosystems of Iran.

نویسندگان [English]

 • Arash Ghalehgolabbehbahani
 • Mehdi Nassiri Mahallati
 • Alireza Koocheki
Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

During the last decades, the population growth and increase in food demands simultaneously, has brought more attention toward the more production as the main function of agroecosystems, without adequate attention to other services and ecological dimensions which can conserve the sustainability and resilience of agroecosystems. Due to catastrophic effect of human activity and the changing environment that caused by climate change, the biodiversity monitoring and crop species conservation are highly important in the future of agroecosystems as the integral part of the long term sustainability. This study carried out to assess the effect of most important factors that potentially led to the temporal and spatial agrobiodiversity changes in Iran by use of Structural Equation Modeling in alfa Scale (37 cities in 11 Provinces). The result of this study showed that climatological factors and socio-economic factors are two important latent factors that affect spatial agrobiodiversity changes. Indeed, radiation (MJ/M2) was the most important observed factor in the climatological parameters that affects the species crop diversity in agroecosystems of Iran. Moreover, the results of this study shed light on the negative trend of temporal agrobiodiversity changes during 2002 to 2011, and this kind of diversity degradation was more severe in east regions of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agrobiodiversity indices
 • Agroecosystems
 • Species diversity
 • Socio- economic factors
 • Climate change
CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 30 بهمن 1393
 • تاریخ پذیرش: 30 بهمن 1393
 • تاریخ اولین انتشار: 07 آذر 1399