ارزیابی انتشار دی اکسیدکربن در تولید غلات ایران 1- گندم، جو و ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 -

چکیده

این مطالعه به منظور محاسبه ردپای کربن در نظام های تولیدی غلات ایران انجام شد. برای این منظور داده های مربوط به پنج سال زراعی (90-1385) برای سه غله مهّم ایران (گندم، جو و ذرت) جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده شامل مقدار مصرف کودهای شیمیایی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم)، علف کش ها، حشره کش ها و قارچ کش های مورد استفاده برای هر کدام از غلات مورد بررسی، نیروی کارگری، ماشین آلات، سوخت فسیلی و نیروی کارگری مورد استفاده در فرآیند تولید هر یک از گیاهان زراعی مورد بررسی بود. نتایج این آزمایش نشان داد که کل میزان انتشار کربن در نظام های تولید غلات گندم، جو و ذرت به ترتیب برابر 67/6454، 95/4339 و 8/8722 کیلوگرم معادل دی اکسیدکربن در هکتار بود. آبشویی کود شیمیایی نیتروژن مورد استفاده در تولید این غلات و مصرف سوخت های فسیلی در هر سه گیاه مورد بررسی از مهّم ترین منابع انتشار کربن به اتمسفر بودند. از طرف دیگر نتایج آزمایش نشان داد که گیاه ذرت کمترین ردپای کربن (42/0) را در مقایسه با گندم (52/0) و جو (58/0) داشت. به طور کلی از نظر انتشار معادل دی اکسیدکربن، محاسبه کارایی کربن در نظام های تولیدی گندم، جو و ذرت ایران نشان داد که کارایی کربن در این گیاهان به ترتیب 91/1، 71/1 و 35/2 بدست آمد، این امر نشان داد که نظام تولیدی ذرت ایران با وجود انتشار بیشتر گازهای گلخانه ای نسبت به گندم و جو در کارآتر بود. در نهایت با توجه به نتایج به نظر می رسد که افزایش کارآیی مصرف آب و کودهای شیمیایی و همچنین جایگزین کردن نظام های خاک-ورزی رایج با خا ک ورزی حفاظتی و بی خاک ورزی می تواند برای بهبود پایداری نظام های کشاورزی ایران مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of CO2 emission in cereal production of Iran 1-wheat, Barley and Corn

نویسندگان [English]

 • sara bakhshaie 1
 • Alireza Koocheki 2
 • Mehdi Nassiri mahallati 2
1 Ferdowsi
2 -
چکیده [English]

In order to evaluate the greenhouse gases emission in wheat, barley and maize production of Iran, this study was conducted. The data was collected for 5 years (2006-2011). Data collected included the amounts of fertilizers (N, P and K), herbicides, insecticides and fungicides used, human labor, diesel fuel, and total yield for each crop. Result showed that the total carbon emission of wheat, barley and maize production systems were 6454.67, 4339.95 and 8722.8 kg CO2-equivalent per hectare respectively. Leaching of nitrogen fertilizers and diesel fuel were the most important pollutants of environment in terms of carbon emission in these crops. The result also showed that maize had a lower carbon footprint (0.42) than wheat (0.52) and barley (0.58). Totally maize farming system in Iran was more efficient than wheat and barley farming systems in terms of CO2-equivalent indices. Finally, increasing the water and fertilizer use efficiency of farms and replacing the conventional tillage with conservation tillage or no-tillage would be useful for reducing carbon footprint and therefore improvement of the agricultural sustainability in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • wheat
 • barley
 • corn
 • Carbon Footprint
 • GHG emission
CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2
 • تاریخ دریافت: 19 شهریور 1394
 • تاریخ پذیرش: 19 شهریور 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 19 شهریور 1394