اهداف و چشم انداز

گرچه دستاوردهای کشاورزی صنعتی در تولید مواد غذایی غیرقابل انکار است، ولی پیامدهای منفی ناشی از آن نیز از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی قابل توجه است. فرسایش خاک و منابع ژنتیکی، آلودگی منابع آب و خاک، آلودگی مواد غذایی به بقایای مواد شیمیایی و افزایش گازهای گلخانهای و گرمایش زمین، تنها بخشی از مشکلات ناشی از فعالیتهای بی رویه کشاورزی توسط انسان است. بهمین دلیل، امروزه در جستجو برای نوعی کشاورزی جایگزین، به کاربرد مبانی بوم شناسی در عملیات کشاورزی توجه خاصی معطوف شده است. چنین رهیافتی جز با نگرشی نظام مند به کشاورزی و  درچارچوب آنچه که به اصطلاح اکوسیستم (بوم نظام) نامیده میشود، میسر نخواهد بود و بدین ترتیب طراحی بوم نظامهایی با اتکاء به اصول بوم شناختی را ضروری میسازد.