اهداف و چشم انداز

حوزه و تخصص نشریه

نشریه بوم شناسی کشاورزی نشریه ای علمی- پژوهشی است که در زمینه های تخصصی زیر مقاله دریافت می کند:

 • فعالیت‌های پژوهشی کشاورزی با اتکاء به حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست و افزایش کارآیی و بهره‌وری منابع آب و خاک و نهاده‌های شیمیایی
  - مدیریت زراعی در رابطه با کاربرد نهاده‌های بیولوژیک
  - عملیات خاک ورزی حفاظتی و فعالیت‌های مرتبط با آن
  - مدیریت زراعی با حد اقل اتکا به نهاده های خارج از مزرعه
  - عملیات زراعی در رابطه با کشت‌های مخلوط و کشت گیاهان پوششی
  - عملیات تلفیقی در مدیریت زراعی
  - بهره برداری از منابع غیر رایج آب و خاک
  - استفاده از گیاهان زراعی فراموش شده و جدید
  - بهره‌گیری از روابط کمّی در عوامل تولید و مدل‌سازی رشد و نمو گیاهی
  - روش‌های پایش عملکرد و مطالعات ارزیابی خلاء عملکرد
  - کاربرد اصول فیزیولوژی در شناخت روابط اکولوژیک و افزایش کارآیی تولیدات زراعی
  - ارزیابی چرخه‌های حیات در تولیدات زراعی
  - پهنه‌بندی‌های اقلیمی و ناحیه‌بندی اگرواکولوژیکی
  - استفاده از بقایای محصولات زراعی در تهیه سوخت‌های زیستی
  - استفاده از انرژی‌های جایگزین در اکوسیستم‌های کشاورزی
  - کاربرد کودهای بیولوژیکی، استفاده از میکوریزا و باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن
  - کاربرد کمپوست و فرآورده‌های مشابه
  - اصلاح خاک از طریق فرآیندهای بیولوژیکی
  - مدیریت اکولوژیک آفات، بیماری‌ها و علفهای هرز با استفاده از روابط بیولوژیکی و عملیات تلفیقی
  - عملیات ترسیب کربن و کاهش گازهای گلخانه‌ای
  - استفاده از گیاهان دارویی در تناوب و یا بصورت همراه با محصولات زراعی
  - عملیات زراعی در جهت بهبود تنوع زیستی
  - بوم‌شناسی کشاورزی و دانش بومی
  - تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی تولید محصولات زراعی با اتکاء به دیدگاه‌های بوم‌شناختی و اقتصاد اکولوژیک

اهداف و چشم انداز

گرچه دستاوردهای کشاورزی صنعتی در تولید مواد غذایی غیرقابل انکار است، ولی پیامدهای منفی ناشی از آن نیز از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی قابل توجه است. فرسایش خاک و منابع ژنتیکی، آلودگی منابع آب و خاک، آلودگی مواد غذایی به بقایای مواد شیمیایی و افزایش گازهای گلخانهای و گرمایش زمین، تنها بخشی از مشکلات ناشی از فعالیتهای بی رویه کشاورزی توسط انسان است. بهمین دلیل، امروزه در جستجو برای نوعی کشاورزی جایگزین، به کاربرد مبانی بوم شناسی در عملیات کشاورزی توجه خاصی معطوف شده است. چنین رهیافتی جز با نگرشی نظام مند به کشاورزی و  درچارچوب آنچه که به اصطلاح اکوسیستم (بوم نظام) نامیده میشود، میسر نخواهد بود و بدین ترتیب طراحی بوم نظامهایی با اتکاء به اصول بوم شناختی را ضروری میسازد.