اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر پرویز رضوانی مقدم

بوم شناسی زراعی – گیاهان دارویی گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد

rezvani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
rezvanium.ac.ir
0000-0002-3827-3878

h-index: 13  

مدیر مسئول

دکتر علیرضا کوچکی

بوم شناسی زراعی گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

akooch.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
akoochum.ac.ir
0000-0002-4820-8906

h-index: 17  

مدیر داخلی

دکتر سرور خرم دل

بوم شناسی زراعی گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

khorramdel.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR/
khorramdelum.ac.ir
0000-0003-2995-4898

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی نصیری محلاتی

مدلسازی گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

mnassiri.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
mnassirium.ac.ir
0000-0003-0357-1733

h-index: 18  

دکتر عادل دباغ محمدی نسب

اکولوژی کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

agricultur.tabrizu.ac.ir/fa/faculty/155/BodyView/
adeldabbtabrizu.ac.ir
0000-0003-2413-1016

h-index: 4  

دکتر گودرز احمدوند

اکولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

profs.basu.ac.ir/ahmadvand/index.php?L=en&pc/
gahmadvandbasu.ac.ir
23033469500

h-index: 5  

دکتر احمد زارع فیض آبادی

اکولوژی گیاهان زراعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

azarea.2002yahoo.com
0000-0003-1033-3047

h-index: 5  

دکتر سعید زهتاب سلماسی

اکولوژی کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?s-zehtab
s-zehtabtabrizu.ac.ir
0000-0002-1969-2778

h-index: 11  

دکتر مهدی راستگو

زراعت- علفهای هرز گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

m.rastgoo.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR/
m.rastgoum.ac.ir
0000-0002-1974-8727

h-index: 5  

دکتر رضا قربانی

بوم شناسی زراعی – کنترل بیولوژیکی گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

reza-ghorbani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
reza-ghorbanium.ac.ir
0000-0001-9471-5709

h-index: 15  

دکتر محمد گلوی

اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

mgalaviuoz.ac.ir
0000-0002-1269-9897

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حمید شاهنده

علوم خاک و زراعی دانشگاه تگزاس

agrilifepeople.tamu.edu/viewPersonDetails/17462
h-shahandehtamu.edu
0000-0002-1377-4182

h-index: 13  

دکتر محمد پسرکلی

دانشگاه آریزونا

cals.arizona.edu/spls/content/mohammad
pessarakag.arizona.edu
0000-0002-7662-2258

h-index: 28  

کارشناس نشریه

فاطمه سلطانی

دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی

agroecologyum.ac.ir
38804654