پاسخ بیوشیمیایی و رویشی چغندر برگی (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris) به هم‌زیستی با میکوریزا در شرایط کم‌آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه هرمزگان

چکیده

هم‌زیستی و تلقیح با قارچ‌های میکوریزا از جمله راهکارهای نوین کشاورزی پایدار جهت تولید محصولات کشاورزی به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک محسوب می‌شود. به­­منظور بررسی تأثیر کود زیستی میکوریزا بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و رویشی چغندر برگی (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris) در شرایط کم‌آبیاری، آزمایشی به­صورت اسپیلت‌پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 97- 1396در دانشگاه هرمزگان اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل سطوح کم‌آبیاری به­عنوان فاکتور اصلی در سه سطح شامل آبیاری در 50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی، به‌ترتیب معادل با کم‌آبیاری شدید، کم‌آبیاری متوسط و شاهد و فاکتور فرعی شامل کود میکوریزا تلفیقی از سه گونه قارچ Glumos intraradices، G. mosseae و G. fasciculatum در چهار سطح صفر، 5، 10 و 20 گرم در مترمربع بود. صفات مورد بررسی شامل ویژگی‌های بیوشیمیایی (کلروفیل a، b و کل، کارایی فتوسیستم II و فعالیت آنزیم کاتالاز) و ویژگی‌های رویشی (وزن­تر و خشک اندام هوایی، شاخص سطح برگ نهایی و محتوای نسبی آب برگ) چغندر برگی بود. نتایج نشان داد که در هر سطح کود میکوریزا تیمار کم‌آبیاری باعث کاهش میزان کلروفیل برگ، شاخص سطح برگ، کارایی فتوسیستم II، وزن تر و خشک اندام هوایی در مقایسه با شاهد شد، به‌طوری‌که بیشترین کاهش مربوط به تیمار کم‌آبیاری شدید بود. در‌حالی‌که در شرایط کم‌آبیاری شدید فعالیت آنزیم کاتالاز به‌طور معنی‌دار افزایش یافت. کاربرد سطوح 5 و 10 گرم در مترمربع کود میکوریزا در شرایط کم‌آبیاری باعث بهبود ویژگی‌های بیوشیمیایی و رویشی چغندر برگی شد، در‌حالی‌که افزایش کود میکوریزا به 20 گرم در مترمربع در اغلب موارد صفات مورد آزمایش به‌طور معنی‌دار در مقایسه با شاهد بدون کود میکوریزا کاهش یافتند. کاربرد 10 گرم کود میکوریزا باعث افزایش کلروفیل a، b و کل، فعالیت آنزیم کاتالاز به‌ترتیب با 98/12، 56/70 26/30 و 01/75 درصد در مقایسه با شاهد شد. نتایج نشان داد که در شرایط کم‌آبیاری کود میکوریزا با بهبود صفات بیوشیمیایی شامل میزان کلروفیل برگ، کارایی فتوسیستم II و فعالیت کاتالاز احتمالاً از طریق افزایش فتوسنتز منجر به افزایش ویژگی‌های رویشی از جمله شاخص سطح برگ و در نتیجه وزن تر و خشک اندام هوایی چغندر برگی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biochemical and Vegetative Responses of Swiss Chard (Beta vulgaris Subsp. vulgaris) to Mycorrhiza Symbiosis under Water Deficit Conditions

نویسندگان [English]

 • Nasrin Ghafuri
 • Farzin Abdollahi
 • Adnan sadeghi Lari
چکیده [English]

Introduction
One of the most important strategies to reduce the damage caused by environmental stresses, especially in arid and semi-arid regions, is use of beneficial microorganisms including mycorrhiza fungi. Plant-mycorrhiza fungi symbiosis by improving physiological and growth characteristics alleviates the negative effects of drought stress on plants. Symbiosis of mycorrhizal fungi with plants under drought stress improves crop production by increase uptake of more immobilized nutrients such as phosphorus, zinc and copper via increasing the root development. Swiss chard (Beta vulgaris subsp. vulgaris) is used as a fresh vegetable because of its high nutritional value. Since there is no research about the effects of mycorrhiza symbiosis on the growth characteristics of Swiss chard under deficit irrigation conditions, therefore the purpose of this study was to investigate the effect of different levels of deficit irrigation and mycorrhiza inoculation on some biochemical and vegetative traits of Swiss chard.
 
Materials and Methods
A split plot layout based on a randomized complete block design with three replications was conducted at University of Hormozgan in 2017-18. Factors including deficit irrigation as the main factor in three levels including plant irrigation at 50, 75 and 100% of field capacity, equal to severe and moderate deficit irrigation and control respectively, and mycorrhiza fertilizer consisted of three species of Glumos intraradices, G. mosseae and G. fasciculatum at 0, 5, 10 and 20 g.m -2 as sub factor. The studied traits included biochemical characteristics (chlorophyll a, b and total, photosystem II efficiency and catalase activity) and vegetative characteristics (shoot fresh and dry weight, leaf area index and relative leaf water content) of Swiss chard.
 
Results and Discussion
The results showed that deficit irrigation and mycorrhiza fertilizer significantly affected biochemical and vegetative characteristics of Swiss chard. At each level of mycorrhiza fertilizer with increasing in water deficit level, leaf chlorophyll content, leaf area index, photosystem II efficiency, fresh and dry weight of Swiss chard were decreased, with the most reduction being in severe deficit irrigation, while catalase activity was significantly increased under deficit irrigation conditions. Application of 5 and 10 g.m-2 of mycorrhiza fertilizer under deficit irrigation conditions could improve biochemical and vegetative traits so that application of 10 g of mycorrhiza fertilizer increased total chlorophyll a, b and total, and catalase activity by 12.98, 30.26, 70.70 and 75.01%, respectively. Some studies have shown that mycorrhiza fungi through the development of plant roots increases nutrient uptake and improves vegetative properties under drought stress. The results of this study showed that under deficit irrigation conditions, mycorrhiza fertilizer probably increased vegetative characteristics including leaf area index and consequently fresh and dry weight of Swiss chard by improving biochemical traits including leaf chlorophyll content, photosystem II efficiency and catalase activity. Similar to these results, some researchers have reported that mycorrhiza fertilizers could increase plant tolerance to drought stress, via improving biochemical and vegetative traits such as catalase activity and chlorophyll content and vegetative characteristics including plant relative water content, fresh and dry weight and leaf area index.
 
Conclusion
In the present study, likely mycorrhiza fertilizer increased photosynthesis capacity by increasing leaf chlorophyll, relative leaf water content, photosystem II efficiency and catalase activity, which resulted in improvement of vegetative characteristics such as leaf area index and, consequently, fresh weight, as an economical product of Swiss chard under deficit irrigation conditions. In the present study, application of mycorrhizal biofertilizer through improving biochemical and vegetative characteristics increased tolerance of sugar beet under deficit irrigation conditions. Therefore, it seems necessary to use mycorrhiza biofertilizer for successful implementation of deficit irrigation methods especially in arid and semi-arid regions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biofertilizer
 • Catalase
 • Chlorophyll
 • Drought stress
 • Photosystem II efficiency
Abedi, T., and Pakniyat. H., 2010. Antioxidant enzyme changes in response to drought stress in ten cultivars of oilseed rape (Brassica napus L.). Czech Journal of Genetics and Plant reeding 46: 27-34.
Ajithkumar, I. P., and Panneerselvam, R., 2014. ROS scavenging system, osmotic maintenance, pigment and growth status of Panicum sumatrense roth. Under drought stress. Cell Biochemistry and Biophysics 68(3): 587-595.
Alaboz, P., Isildar, A.A., Mujdeci, M., and Senol, H., 2017. Effects of different vermicompost and soil moisture levels on pepper (Capsicum annuum) grown and some soil properties. Journal of Agricultural Sciences 27(1): 30-36.
Arbona, V., Manzi, M., Zandalinas, S.I., VivesPeris, V., and Perez-Clemente, R.M., GomezCadenas, A., 2017. Physiological, Metabolic, and Molecular Responses of Plants to abiotic Stress. In: M. Sarwat, A. Ahmad, M.Z. Abdin and M.M. Ibrahim (Eds.). Stress Signaling in plants: Genomics and Proteomics Perspective. Springer, Cham. p. 1-35.
Arnon, D., 1949. Copper enzymes in isolated chloroplast. Polyphenol oxidase in Beta vulgaris. Plant Physiology 24:1-15.
Aroca, R., Porcel, R., and Ruiz-Lozano, J.M., 2007. How does arbuscular mycorrhizal symbiosis regulate root hydraulic properties and plasma membrane aquaporins in Phaseolus vulgaris under drought, cold or salinity stresses? New Phytologyst 173: 808–816.
Aroca, R., Vernieri, P., and Ruiz-Lozano, J.M., 2008. Mycorrhizal and nonmycorrhizal Lactuca sativa plants exhibit contrasting responses to exogenous ABA during drought stress and recovery. Journal of Experimental Botany 59: 2029–2041.
Assaha, D. V. M., Liu, L., Ueda, A., Nagaoka, T., and Saneoka, H., 2016. Effect of drought stress on growth, solute accumulation amd membrane stability of leafy vegetable, huckleberry (Solanum scabrum Mill.). Journal of Environmental Biology 37(1): 107-114.
Asrar, A., and Elhindi, K.M., 2011. Alleviation of drought stress of marigold (Tagetes ereca) plants by using arbuscular mycorrhizal fungi. Saudi Journal of Biological Sciences 18: 93-98.
Barrs, H. D., and Weatherley P. E., 1962. A re-examination of the relative turgidity technique for estimating water deficits in leaves. Australian Journal of Biological Sciences 153: 413 – 428.
Bloch, D., Hoffmann, C. M., and Märländer, B., 2006. Impact of water supply on photosynthesis, water use and carbon isotope discrimination of sugar beet genotypes. European Journal of Agronomy 24:218-225.
Bolan, N. S., 1991. A critical review on the role of mycorrhizal fungi in the uptake of phosphorus by plants. Plant and Soil 134: 189-207.
Bozokalfa, M. K., Eşiyok, D., and Kaygisiz Aşçioğul, T., 2016. Diversity pattern among agromorphological traits of the Swiss chard (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris) genetic resources of Turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 40: 684-695.
Chaves, M. M., Flexas, J., and Pinheiro, C., 2009. Photosynthesis under drought and salt stress: Regulation mechanisms from whole plant to cell. Annals of Botany 103, 551–560.
Chen, Y. E., Liu, W.J., Su, Y.Q., Cui, J.M., Zhang, Z.W., Yuan, M., Zhang, H.Y., and Yuan, S., 2016. Different response of photosystem II to short and long-term drought stress in Arabidopsis thaliana. Physiologia Plantarum 158(2):225-35.
Dalal, V.K., and Tripathy, B.C., 2018. Water-stress induced downsizing of light-harvesting antenna complex protects developing rice seedlings from photo-oxidative damage. Scientific Reports 8: 5955.
Dazy, M., Jung, V., Ferard, J., and Masfaraud, J., 2008. Ecological recovery of vegetation on a coke-factory soil: Role of plant antioxidant enzymes and possible implication in site restoration. Chemosphere 74: 57-63.
Esmaielpour, B., Jalilvand, P., and Hadian, J., 2013. Effects of drought stress and arbuscular mycorrhizal fungi on some morphophysiological traits and yield of savory (Satureja hortensis L.). Journal of Agroecology 5 (2): 169-177. (In Persian with English Summary).
FAO. (1977) Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 24. United Nations Food and Agriculture Organization (Rome).
Fini, A., Frangi, P., Amoroso, G., Piatti, R., Faoro, M., Bellasio, C., and Ferrini, F., 2011. Effect of controlled inoculation with specific mycorrhizal fungi from the urban environment on growth and physiology of containerized shade tree species growing under different water regimes. Mycorrhiza 21:703–719.
Ghafari, H., Tadayon, M. R., and Razmjoo, J., 2018. Effect foliar of proline on some physiological indices of sugar beet (Beta vulgari L.) to water deficit condition. Journal of Plant Process and Function 7(26): 13-26. (In Persian with English Summary)
Ghanbari, A.A., Shakiba, M.R., Toorchi, M., and Choukan. R., 2013. Morpho-physiological responses of common bean leaf to water deficit stress. European Journal of Experimental Biology 3(1): 487-492.
Goldman I. L., and Navazio J.P., 2003. History and breeding of table beet in the United States. Plant Breeding Reviews 22: 357-388
Habibi, S., Meskarbashee, M., and Farzaneh, M,. 2014. Influence of three species of mycorrhizal fungi (Glomus SPP.) on physiological characters of wheat under the salinity conditions Journal of Plant production (Scientific Journal of Agriculture) 37 (3): 37-52. (In Persian with English Summary)
Haji Boland, R., Ali Asgharzadeh, N., and Barzegar, R., 2007. Effect of rice inoculation with two arbuscular mycorrhizal species on growth, P and K absorption and pH changes in rhizosphere. Journal of Soil and Water Sciences 21 (1): 119-129. (In Persian with English Summary)
Heidari, M., and Karami, V., 2014. Effect of drought stress and mycorrhizal species on yield and grain yield components, chlorophyll rate and biochemical compounds of sunflower. Evironmental Stresses in Crop Sciences 6(1): 17-26. (In Persian with English Summary)
Jahangiri Nia, E., Syyadat, A., Koochakzadeh, A., Sayyahfar, M., and Moradi Telavat, M. R., 2017. The effect of vermicompost and mycorrhizal inoculation on grain yield and some physiological characteristics of soybean (Glycine max L.) under water Stress Condition. Journal of Agroecology 8(4): 583-597. (In Persian with English Summary)
Karagöz, H., Çakmakçi, R., Hosseinpour, A., and Kodaz, S., 2018. Alleviation of water stress and promotion of the growth of sugar beet (Beta vulgaris L.) plants by multi-traits rhizobacteria. Applied Ecology and Environmental Research 16(5):6801-6813.
Koocheki, A., Shabahang, J., Khorramdel, S., and Najafi, F., 2015a. Effects of mycorrhiza inoculation and different irrigation levels on yield, yield components and essential oil contents of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) and ajwain (Trachyspermum ammi L.). Journal of Agroecology 7(1): 20-37. (In Persian with English Summary)
Koocheki, A., Bakhshaie, S., Khorramdel, S., Mokhtari, V., and Taher Abadi S., 2015b. Effect of mycorrhiza symbiosis on yield, yield components and water use efficiency of sesame (Sesamum indicum L.) affected by different irrigation regimes in Mashhad condition. Iranian Journal of Field Crops Research 13(3): 448-460. (In Persian with English Summary)
Kyriazopoulos, A.P., Orfanoudakis, M., Abraham, E. M., Parissi, Z. M., and Serafidou, N., 2014. Effects of arbuscular mycorrhiza fungi on growth characteristics of Dactylis glomerata L. under drought stress conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 42: 132–137.
Li, G. L., Wu, H. X., Sun, Y. Q., and Zhang, S. Y., 2013. Response of chlorophyll fluorescence parameters to drought stress in sugar beet seedlings. Russian Journal of Plant Physiology 60 (3): 337-342.
Liu, L., Ueda, A., and Saneoka, H., 2013. Physiological responses of white Swiss chard (Beta vulgaris L. subsp. cicla) to saline and alkaline stresses. Australian Journal of Crop Science 7(7):1046-1052.
Liu, C., Liu, Y., Guo, K., Fan, D., Li, G., Zheng, Y., Yu, L., and Yang, R. 2011. Effect of drought on pigments, smotic adjustment and antioxidant enzymes in sixwoody plant species in karst habitats of southwestern China. Environmental and Experimental Botany 71: 174–183.
Mirzaei, M. R., and Rezvani, S. M., 2007. Effects of water deficit on quality of sugar beet at different growth stages. Journal of Sugarbeet 23 (1). 29-42.
Ortiz, N., Armada, E., Duque, E., Roldan, A., and Azcon. R., 2015. Contribution of arbuscular mycorrhizal fungi and/or bacteria to enhancing plant drought tolerance under natural soil conditions: effectiveness of autochthonous or allochthonous strains. Journal of Plant Physiology 174: 87-96.
Rahbarian, R., khavari-Nejad, R., Ganjeali, A., Bagheri, A., and Najafi, F., 2011. Drought stress effects on photosynthesis, chlorophyll fluorescence and water relations in tolerant and susceptible chickpea (Cicer arietinum L.) genotyps. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 53 (1): 47–56.
Rahimi, A., Jahanbin, S., Salehi, A., and Farajee, H., 2018. The effect of mycorrhiza on yield, oil content and water use efficiency of medicinal plant of Borage (Borago officinails L.) under water stress. Iranian Journal of Horticultural Science 49 (2): 407-415. (In Persian with English Summary)
Rapparini, F., and Peñuelas, J., 2014. Mycorrhizal fungi to alleviate drought stress on plant growth. In: M., Miransari (ed) Use of microbes for the alleviation of soil stresses, vol 1. Springer, New York. p 21–42.
Romano, A., Sorgona, A., Lupini, A., Araniti, F., Stevanato, P., Cacco, G., and Abenavoli, M. R., 2013. Morpho-physiological responses of sugar beet (Beta vulgaris L.) genotypes to drought stress. Acta Physiologiae Plantarum 35: 853–865.
Ruiz-Sanchez, M., Armada, E., Muñoz, Y., de Salamone, I.E.G., Aroca R, Ruiz-Lozano J.M., and Azcon, R., 2011. Azospirillum and arbuscular mycorrhizal colonization enhanced rice growth and physiological traits under well-watered and drought conditions. Journal of Plant Physiology 168 (10):1031–1037.
Salehpour, M., Ebadi, A., Izadi, M., and Jamaati-e-Somarin, S., 2009. Evaluation of water stress and nitrogen fertilizer effects on relative water content, membrane stability index, chlorophyll and some other traits of lentils (Lens culinaris L.) under hydroponics conditions. Research Journal of Environmental Sciences 3: 103-109.
Sanchez-Rodriguez, E., Rubio-Wilhelmi, M., Cervilla, L. M., Blasco, B., Rios, J.J., Rosales, M.A., and Ruiz, J.M., 2010. Genotypic differences in some physiological parameters symptomatic for oxidative stress under moderate drought in tomato plants. Plant Science 178(1): 30-40.
Shao, H.B., Chu, L.Y., Shao, M.A., Abdul Jaleel, C., and Hong-Mei, M., 2008. Higher plant antioxidants and redox signaling under environmental stresses. Comptes Rendus Biologies 331: 433–441.
Shivashankara, K.S., Pavithra, K.C., and Geetha, G.A. 2016. Antioxidant protection mechanism during abiotic stresses. In: Abiotic Stress Physiology of Horticultural Crops. N.K. S. Rao, K.S. Shivashankara, and R.H. Laxman. (Eds). Published by Springer Nature India. p: 47-70.
Smith, S.E., Facelli, E., and Pope, S., 2010. Plant performance in stressful environments: interpreting new and established knowledge of the roles of Arbuscular mycorrhizas. Plant and Soil 326: 3-20.
Soltys-Kalina, D., Plich, J., Strzelczyk-Żyta, D., Śliwka, J and Marczewski, W. 2016. The effect of drought stress on the leaf relative water content and tuber yield of a half-sib family of ‘Katahdin’-derived potato cultivars. Breeding Scienc. 66 (2): 328–331.
Wang, J., Fu, Z., Ren, Q., Zhu, L., Lin, J., Zhang, J., Cheng, X., Ma, J., and Yue, J., 2019. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on growth, photosynthesis, and nutrient uptake of Zelkova serrata (thunb.) makino seedlings under salt stress. Forests. 186. doi: 10.3390/f10020186.
Wang, X. X., Wang, X., Sun, Y., Cheng, Y., Liu, S., Chen, X., feng, G., and Kuyper, T. W., 2018. Arbuscular mycorrhizal fungi negatively affect nitrogen acquisition and grain yield of maize in a N deficient soil. Frontiers in Microbiology. 9: Article 418. doi:10.3389/fmicb.2018.00418.
Wang, H., Zhang, L., Dawes, W. R., and Liu, C., 2001 Improving water use efficiency of irrigated crops in North China plain- measurements and modeling. Agricultural Water Management 48(2): 151-167.
Yang, H., Zhang, Q., Dai, Y., Liu, Q., Tang, J., Bian, X., and Chen, X., 2015. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on plant growth depend on root system: a meta-analysis. Plant and Soil. 389: 361-374.
Yeshitila, M., and Taye. M., 2016. Non-destructive prediction models for estimation of leaf area for most commonly grown vegetable crops in Ethiopia. Science Journal of Applied Mathematics and Statistics 4: 202-216. doi: 10.11648/j.sjams.20160405.13
Yooyongwech, S., Phaukinsang, N., Cha-Um, S., and Supaibulwatana, K., 2013. Arbuscular mycorrhiza improved growth performance in Macadamia tetraphylla L. grown under water deficit stress involves soluble sugar and proline accumulation. Plant Growth Regulation 69:285–293
Zandalinas, S.I., Mittler, R., Balfagon, D., Arbona, V., and Gomez‐Cadenas, A., 2017. Plant adaptations to the combination of drought and high temperatures. Physiologia Plantarum. http:// onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pp l.12540/full
Zarei, M., Paymaneh, Z., and Ronaghi, A., 2016. The effects of arbuscular mycorrhizal fungus and water stress on some antioxidant enzymes activities and nutrients uptake of two citrus rootstocks. Iranian Agricultural Research 35(2): 19-26.
Zhou, R., Yu, X., Ottosen, C. O., Rosenqvist, E., Zhao, L., Wang, Y., and Wu, Z., 2017. Drought stress had a predominant effect over heat stress on three tomato cultivars subjected to combined stress. BMC Plant Biology 17(1): 24.
Zhu, X.C., Song, F.B., Liu, S.Q., Liu, T.D., and Zhou, X. 2012. Arbuscular mycorrhizal improves photosynthesis and water status of Zea mays L. under drought stress. Plant Soil Environment 58(4): 186-191
CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1396
 • تاریخ دریافت: 11 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 24 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 30 شهریور 1398