نشریه

نشریه علمی بوم شناسی کشاورزی از سال ۱۳۸۹ به صورت  فصلنامه و زیرنظر دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می‌شود.

این نشریه در آخرین ارزیابی وزارت علوم رتبه الف را کسب کرده است.

ضریب تاثیر: (SID): 0.0625
رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q1 , 0.355
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: 80 A