فایلهای راهنما

فایلهای مربوط به دستورالعمل نگارش و تهیه مقالات برای نشریه بوم شناسی کشاورزی و تعهد نامه نویسندگان از قسمت زیر قابل دانلود است.

تعهدنامه

تعارض منافع

نحوه نگارش