برآورد خلأ عملکرد گندم آبی استان لرستان با استفاده از روش مدلسازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

3 استادیار گروه علوم آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

این مطالعه در شش منطقه الشتر، الیگودرز، بروجرد، خرم آباد، کوهدشت و پلدختر جهت برآورد خلأ عملکرد گندم آبی در بوم‌نظام‌های زراعی استان لرستان به انجام رسید. به منظور شبیه‌سازی عملکرد پتانسیل، آب محدود و نیتروژن محدود گندم آبی از مدل APSIM-wheat استفاده شد. بدین منظور داده‌های مربوط به مدیریت، خاک، آب و هوا و گیاه از منابع مختلف مطالعه جمع آوری شد. مدل گیاهی قبل از استفاده، تحت شرایط محدودیت آب و نیتروژن مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات مربوط به عملکرد واقعی نیز از ادارات جهاد کشاورزی هر شهرستان و استان به دست آمد. نتایج نشان داد که خلأ عملکرد کل در گندم آبی استان لرستان برابر با 5/4177 کیلوگرم در هکتار می باشد. همچنین، در سراسر مناطق و سال‌های مورد بررسی سهم خلأ عملکرد مربوط مدیریت نیتروژن، آب و سایر عوامل کاهنده و محدود کننده عملکرد در سطح استان لرستان برابر با 68، 22 و 10 درصد خلأ عملکرد کل بود. تغییرات زیادی در بین مناطق مختلف از لحاظ خلأ کل در سطح استان لرستان وجود داشت به طوری که از 8/2661 کیلوگرم در هکتار در پلدختر تا 4/5608 کیلوگرم در هکتار در الیگودرز متغیر بود. در حال حاضر خلاء عملکرد کل گندم آبی در بوم‌نظام‌های زراعی استان لرستان برابر با 59 درصد می‌باشد. بیشترین سهم خلأ عملکرد کل مربوط به عدم مدیریت بهینه (زمان مصرف) کود نیتروژن می‌باشد که در صورت به کارگیری مدیریت بهینه کود نیتروژن خلأ عملکرد کل در سطح همه‌ مناطق مورد بررسی در استان لرستان به طور قابل توجهی کاهش خواهد پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the yield gap of irrigated wheat in Lorestan province using modeling approach

نویسندگان [English]

 • Kourosh Heidari 1
 • Mashallah Daneshvar 2
 • Sajjad Rahimi-Moghaddam 2
 • Aliheidar Nasrollahi 3
1 Ph.D. student, Dept. of Production Engineering and Plant Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Khorramabad, Iran.
2 Assistant professor, Dept. of Production Engineering and Plant Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Khorramabad, Iran.
3 Assistant professor, Dept. of Water Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Removing the gap between the yield that is currently obtained by farmers and the yield that can be obtained by using the best water, soil, and crop management practices (yield gap) is the key solution to overcome the nutritional challenge of the growing world population. Wheat has played an important role in the economy and food security of the world over the history. Considering the importance of wheat crop in food security and human feeding, as well as the importance of Lorestan province in producing wheat crop in Iran, the current research was carried out using modeling method in order to estimate the yield gap of irrigated wheat in Lorestan province.

Materials and Methods: The current research was conducted in six locations of Lorestan province (Aleshtar, Aligudarz, Borujerd, Khorramabad, Kuhdasht, and Pol-e Dokhtar). To evaluate the APSIM-wheat model for the Chamran cultivar, some independent field experiments were used under different treatments including planting date, irrigation and nitrogen regimes. nRMSE, d-index and MBE indices were used to evaluate the crop model. Then, the management, soil and climate data of the studied locations were collected. To find the most optimal sowing date, an initial simulation experiment set was performed. After obtaining the optimal sowing date for different locations, the attainable yield (85% of the potential yield) was simulated. Finally, from the difference between attainable yield and actual yield, the total yield gap for the locations was obtained. Also, the contribution of different management practices, including nitrogen, irrigation, and other reducing and limiting factors, was calculated from the total yield gap. In the current research, OriginPro software was used for all statistical analysis and drawing of figures.

Results and Discussion: The results of the model calibration showed that the APSIM-wheat model was able to simulate the days to flowing, biomass, and grain yield, accurately. The normalized root mean square error for days to flowering, biomass, and grain yield was 5.13, 5.29, and 7.87%, respectively. The model validation results of the model also showed that the model simulates the grain yield well (10.3%). In the initial simulation, the best production potential (8433 kg ha-1) was related to October 15 sowing date. Attainable, water-limited, and nitrogen-limited yields were equal to 7179.2, 6302.7 and 4212.5 kg ha-1 in Lorestan province. Across different locations, the water-limited yield ranged from 1.4722 to 2.7448 kg ha-1 followed by attainable yield (from 6537.5 to 7982.7 kg ha-1) and nitrogen-limited (from 2.2 3850 to 4414.5 kg ha-1). The total yield gap of irrigated wheat in Lorestan province was equal to 4177.5 kg ha-1. The results also showed that, in general, throughout the studied locations and years, the contribution of nitrogen, water, and other reducing and limiting factors in Lorestan province was equal to 68, 22 and 10% of the total yield gap. There were many changes among different locations in terms of the total yield gap in Lorestan province, so that it varied from 2661.8 kg ha-1 (Pol-e Dokhtar) to 5608.4 kg ha-1 (Aligudarz). In terms of yield gap due to water limitation, the highest amount was related to Pol-e Dokhtar (31%) and the lowest value was related to Khorramabad city (14%). For the yield gap caused by nitrogen limitation, Aligudarz had the largest share (77%), while the lowest share of this limitation was obtained for Khorramabad (59%). The maximum share of the yield gap caused by other limiting and reducing factors was also recorded in Khorramabad (27%), while its lowest value was calculated in Aligudarz and Aleshtar (without restrictions).

Conclusion: In general, the total yield gap of irrigated wheat in agro-ecosystems of Lorestan province is equal to 59%. Also, the results revealed that the largest share of the total yield gap is related to the lack of optimal application of the nitrogen management (time of nitrogen application), and if the optimal management of nitrogen fertilizer is applied, the total yield gap will be significantly reduced at all studied locations in Lorestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • APSIM-wheat
 • Validation
 • Water management
 • nitrogen management
 • Yield limiting factors
 • Yield reducing factor
CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402
 • تاریخ دریافت: 04 اسفند 1401
 • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 16 خرداد 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 16 خرداد 1402