دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 10، دی 1390 

علمی - پژوهشی

تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز گلرنگ پاییزه (Carthamus tinctorius L.) در یاسوج

صفحه 419-429

10.22067/jag.v3i4.13570

مهران بنیادی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ محمد حسن فلاح هکی


اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهی

صفحه 430-438

10.22067/jag.v3i4.13571

احمد نظامی؛ فاطمه کیخا آخر؛ محمد جواد موسوی؛ ابراهیم ایزدی؛ سمیه نظامی؛ مریم یوسف ثانی