ارزیابی شاخص های رشد و عملکرد دو رقم گندم (L. Triticum aestivum) در رقابت با علف های هرز چاودار (L. Secale cereale) و خردل وحشی (L. Sinapis arvensis)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی شاخص های رشدی و قدرت رقابتی دو رقم گندم (L. Triticum aestivum) در شرایط تداخل با دو گونه علف هرز باریک برگ و پهن برگ به صورت دو آزمایش فاکتوریل مجزا، در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شد. در هر دو آزمایش، ارقام گندم الوند و سایسون با تراکم ثابت450 بوته در مترمربع کشت شدند. در آزمایش اول، بذور علف هرز چاودار (L. Secale cereale) با تراکم های صفر، 20، 40، 60 و 80 بوته در مترمربع در بین ردیف های گندم کشت شد. در آزمایش دوم، سطوح تراکم علف هرز خردل وحشی (L. Sinapis arvensis) 0، 8، 16، 24 و 32 بوته در مترمربع بود. نتایج آزمایش نشان داد که افزایش تراکم هر دو گونه علف هرز سبب کاهش شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول، دوام سطح برگ، دوام ماده خشک و عملکرد ارقام گندم شد. صفات یاد شده و عملکرد دانه رقم الوند در رقابت با هر دو گونه علف هرز کاهش کمتری نشان داد. ارتفاع رقم سایسون با افزایش تراکم علف هرز کاهش نشان داد، اما در رقم الوند چنین نبود. در تراکم های مورد بررسی علف هرز، تک بوته خردل وحشی نسبت به چاودار، خسارت بیشتری بر هر دو رقم گندم وارد کرد. به طور کلی، رقم الوند در تداخل با هر دو گونه علف هرز، از قدرت رقابتی بالاتری در مقایسه با سایسون برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of growth indices and yield of two wheat) Triticum aestivum L.( cultivars in competition with rye (Secale cereale L.) and wild mustard (Sinapis arvensis L.) weeds

نویسندگان [English]

  • G. Ahmadvand
  • F. Soleymani1
چکیده [English]

This research was investigated to evaluate growth indices and competitive ability of two wheat ) Triticum aestivum L. (cultivars in interference with two species of narrow and broad leaf weeds as two separated experiments based on a randomized complete block design with three replications at Agricultural Faculty of Bu-Ali Sina University, during 2008-2009. In both experiments, Alvand and Sayson cultivars were planted at 450 plants.m-2. In the 1st experiment, rye (Secale cereale L.) with densities of 0, 20, 40, 60 and 80 plants.m-2 were planted between wheat rows. In the 2nd experiment, wild mustard (Sinapis arvesis L.) with densities of 0, 8, 16, 24 and 32 plants.m-2 were planted. Results showed that increasing plant density in both weed species led to reduction of leaf area index, dry matter accumulation, crop growth rate, leaf area index duration, biomass duration, and yield of wheat cultivars. Mentioned traits and grain yield of Alvand showed less decrease in competition with both weed species. Sayson plant height was decreased with increasing weed density but such observation was not found in Alvand cultivar. Individual plant damage of wild mustard on two wheat cultivars was more than that of rye. Overall, Alvand competability against both weed species was more than Sayson.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass duration
  • Leaf area index duration
  • Model
  • Yield loss
CAPTCHA Image