اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تحمل به یخ‌زدگی گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) در شرایط کنترل شده و به صورت طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387 انجام شد. به این منظور گیاهان پس از کشت و رشد در خزانه در اواسط پاییز و خوسرمایی در شرایط طبیعی در طول پاییز، در مرحله 5- 7 برگی با قرار گرفتن در فریزر ترموگرادیان در معرض 12 دمای یخ‌زدگی (صفر، 2-، 4-، 6-، 8-، 10-، 12-، 14-، 16-، 18-، 20- و 22- درجه سانتی‌گراد) قرار داده شدند. پایداری غشاء پلاسمایی پس از یخ‌زدگی از طریق اندازه گیری نشت الکترولیت ها و درصد بقاء و رشد مجدد گیاهان پس از سه هفته رشد در شاسی سرد و به ترتیب از طریق شمارش تعداد بوته ها و تعیین نسبت آن ها به تعداد بوته قبل از تیمار یخ‌زدگی و اندازه گیری صفاتی نظیر وزن خشک، ارتفاع گیاه، تعداد گل و تعداد شاخه جانبی تعیین شد. با کاهش دما درصد نشت الکترولیت ها به طور معنی داری افزایش یافت، به طوری که در دمای 20- درجه سانتی‌گراد به حداکثر رسید. درصد بقاء گیاهان تا دمای 18- درجه سانتی‌گراد تحت تأثیر قرار نگرفت، ولی در دمای پایین تر، درصد بقاء کاهش معنی داری نشان داد. بر اساس نتایج حاصل، دمای کشنده 50 درصد گیاهان (LT50) بر اساس درصد نشت و درصد بقاء به ترتیب 20- و 4/19- درجه سانتی‌گراد تعیین شد. کاهش دما به کمتر از 18- درجه سانتی‌گراد سبب کاهش شدید وزن خشک گیاهان شد و دمای کاهنده 50 درصد وزن خشک گیاهان ( (RDMT502/19- درجه سانتی‌گراد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of freezing stress on viola (Viola gracilis L.) under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • Ahmad Nezami
  • Fatemeh Keykha Akhar
  • Mohammad Javad Mousavi
  • Ebrahim Izadi
  • Somayeh Nezami
  • Maryam Yousef Sani
Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In order to evaluation of freezing tolerance in viola (Viola gracilis L.) under controlled conditions, a trial carried out in completely randomized design with six replications at college of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during 2008-2009. Seeds were planted in bed and seedlings were acclimated during natural conditions in autumn and at 5-7 leaves stage plants transferred to the thermo-gradient freezer to apply 12 freezing temperatures (0, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18, -20 and -22°C). Leaf cell’s membrane integrity was measured through electrolyte leakage (EL) after the freezing and survival percentage and plant recovery (e.g. plant height and dry weight, number of branches and flowers and flower’s diameter) were determined after three weeks of plant re-growth in the cold frame. As temperature decreased, EL% increased significantly and reached to the maximum in -20oC. Survival percentage did not affected by temperatures between 0oC to -18oC but all plants killed in -22oC. LT50el and LT50su were -20.0°C and -19.4°C, respectively. Decreasing the temperature lower than -18 oC reduced plant dry matter severely and RDMT50 was -19.2°C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold acclimation
  • Dry matter
  • Electrolyte leakage
  • Survival percentage
CAPTCHA Image