دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تیر 1390 

علمی - پژوهشی

اثر مدیریت تلفیقی علف‎های ‎هرز بر پویایی بانک بذر در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.)

صفحه 151-162

10.22067/jag.v3i2.13517

آسیه سیاهمرگویی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سعید مهقانی