دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، فروردین 1390 
بررسی روابط رگرسیونی و همبستگی بین صفات ذرت دانه ای تحت تیمارهای مختلف کودی و شرایط تنش خشکی

صفحه 50-64

10.22067/jag.v3i1.9970

مهدی ضرابی؛ ایرج اله اله دادی؛ غلامعباس اکبری؛ حمید ایران نژاد؛ غلامعلی اکبری


ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط سری های جایگزینی نخود (Cicer arietinum L.) و کنجد (Sesamum indicum L.)

صفحه 106-120

10.22067/jag.v3i1.9976

فرزاد حسین پناهی؛ فرزین پورامیر؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ رضا قربانی


تأثیر تنش خشکی و شوری بر شاخص های جوانه زنی ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa L.)

صفحه 121-130

10.22067/jag.v3i1.9977

شهلا قادری؛ جمشید قربانی؛ پرویز غلامی؛ آمنه کریم زاده؛ فاطمه سالاریان