تأثیر باکتری های محرک رشد گیاه بر مؤلفه های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ذرت (Zea mays L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 محقق اردبیلی

2 موسسه تحقیقات آب و خاک کشور

چکیده

به منظور بررسی تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر مؤلفه های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چهار هیبرید ذرت (Zea mays L.) ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی درسال 1388 اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل چهار هیبرید ذرت SC-434 ، Kenez، DC-370 و SC-301 و پرایمینگ بذر با باکتری‌های محرک رشد گیاه آزوسپریلوم لیپوفروم سویه OF، ازتوباکتر کروکوکوم سویه پنج و عدم تلقیح با باکتری به عنوان شاهد بودند. نتایج نشان داد که تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد اثر معنی داری در سطح احتمال یک درصد بر رشد گیاهچه، وزن خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه، درصد، سرعت و یکنواختی جوانه زنی داشت. در بین هیبریدهای مورد بررسی نیز، از نظر شاخص های جوانه‌زنی و پرایمینگ بذر با باکتری‌ها تفاوت معنی‌داری وجود داشت. پرایمینگ بذرها با باکتری‌های محرک رشد گیاه، شاخص های جوانه‌زنی را افزایش نشان داد. بذرهای تلقیح یافته با باکتری آزوسپریلوم از افزایش در طول ریشه چه، ساقه‌چه و نسبت ریشه چه به ساقه‌چه بیشتری در مقایسه با تلقیح با ازتوباکتر و عدم تلقیح برخوردار بودند. بنابراین می توان پیشنهاد کرد که به منظور بهبود شاخص های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه، پرایمینگ بذر ذرت هیبرید SC-434 با باکتری آزوسپریلوم به کار برده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on germination components and seedling growth of corn (Zea mays L.)

نویسندگان [English]

  • R. Seyed Sharifi 1
  • K. Khavazi 2
1
2
چکیده [English]

In order to investigate the effects of seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on germination components and seedling growth of corn (Zea mays L.), a factorial experiment based on randomized complete block design with three replications was conducted at the seed technology laboratory of Mohaghegh Ardabili University, Iran, during 2008. Studied factors were: corn cultivars in four levels (SC-434, Kenez, DC-370 and SC-301) and seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria in three levels (no inoculation, seed inoculation with Azetobacter chorchorum strain 5, Azosprilium lipoferum strain OF). The results showed that seed inoculation with PGPR had significant effect on growth seedling, uniformity of germination, Radicle and plumule dry weight, germination percentage of corn. Cultivars had different response to germination indices and seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria. Seed inoculation with PGPR increased germination indices. Seed inoculation with Azosprilium lipoferum strain OF increased proportion of radicle to plumule, longer radicle and plumule compared with inoculation with Azetobacter chorchorum strain 5 and no inoculation. Thus, in order to increasing of germination indices and seedling growth, it can be suggested that seeds inoculation of SC-434 was applied with Azosprilium lipoferum strain OF.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination indices
  • Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR)
  • Seed biopriming
CAPTCHA Image