ویژگی های اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.): برآورد الگوی اقتصاد سنجی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح و نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

این مطالعه تلاش دارد تا با محاسبه شاخص اهمیت دهی به خصوصیات پایه ای بذر، میزان اهمیت و توجه کشاورزان به خصوصیات محیطی، زراعی و بازاری بذر گندم (Triticum aestivum L.) بررسی و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر این شاخص مورد ارزیابی قرار گیرد. داده ها مربوط به 102 کشاورزان گندمکار مشهد است. برای انجام برازش ها از رگرسیون پواسن بهره گرفته شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که در مجموع ویژگی‌های بذر، بازارپسندی و ظاهر محصول دارای بیشترین اهمیت می‌باشد. همچنین میزان تحصیلات‌، درآمد از منابع کشاورزی و غیرکشاورزی، سابقه کشاورز‌، مساحت مزرعه و اخذ وام با علامت مثبت مؤثر بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economical factors of wheat (Triticum aestivum L.) diversity: econometric stimation

نویسندگان [English]

  • Samaneh Sadat Hamraz 1
  • Mohammad Reza Kohansal 1
  • Mohammad Ghorbani 1
  • Alireza Koocheki 2
1 Department of Agricultural Economy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In this study tried to calculate attributed-based index and measurement of farmer’s attention to wheat (Triticum aestivum L.) seed environmental, cropping and marketing attribute and evaluate social– economical factors influencing on this index. After this estimation, effective factors have selected. Related data to 102 Mashhad wheat producers, Iran were used for estimations Poisson regression. Results showed that in seed characteristics set; marketability and taste were more important factors. Also, results of this study corroborant previews study and only variables age and family number make difference. Also, education, farming and non–farming income, farming experience, farm area and loan receive have positive effect on these characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attribute-based index
  • Biodiversity
  • Poisson regression
CAPTCHA Image