تأثیر شعله‌افکن بر بانک بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis L.)، جمعیت میکروارگانیسم‌ها و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده

در این تحقیق تأثیر استفاده از شعله افکن در کاهش زیستایی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) پس از برداشت کلزا (Brassica napus L.) و تأثیر آن بر جمعیت میکروارگانیسم‌ها و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار و چهار تکرار در دو سال‌ زراعی 85- 1384 و 86- 1385 در کرج بررسی شد. کرت‌های آزمایش هر یک با 50 گرم از بذر خردل وحشی پس از برداشت کلزا آلوده شد. در برخی از تیمارها کلش کلزا در مزرعه حذف و در گروهی دیگر از تیمارها کلش حفظ شد. سپس تیمار استفاده شعله افکن در کرت‌های با کلش و بدون کلش (به طور مستقیم بر سطح خاک) و تیمار سوزانیدن کلش به روش معمولی در کرت‌های با کلش اعمال گردید. ضمناً برخی از کرت‌ها بدون آبیاری و خشک بودند و برخی دیگر پس از یکبار آبیاری و مرطوب شدن خاک تحت تأثیر تیمارهای سوزانیدن معمولی و شعله‌افکن قرار گرفتند. ارزیابی تیمارهای آزمایش با تعیین درصد بذرهای غیرزنده موجود در نمونه های خاک یک هفته پس از اعمال تیمارها و شمارش گیاهچه‌های رویش یافته در واحد سطح در بهار سال بعد انجام شد. نتایج نشان داد که تیمارهای حرارتی موجب سوختگی بذر خردل وحشی و از بین رفتن زیستایی آن و نیز کاهش تراکم گیاهچه گردید. اثر شعله‌افکن بیشتر از سوزانیدن معمولی کلش‌ها بود. شعله‌افکن در کرت‌های خشک و کلش‌دار بیشترین تأثیر را در کاهش تراکم گیاهچه‌ها داشت. جمعیت میکرو ارگانیسم‌ها در تیمارهای حرارتی در کرت‌های مرطوب کمتر از شاهد بود، اما در کرت‌های خشک جمعیت میکروارگانیسم‌های خاک کاهش نشان نداد. تیمارهای حرارتی تأثیر قابل توجهی در خواص فیزیکوشیمیایی خاک نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of flaming on wild mustard (Sinapis arvensis L.) soil seed bank, soil micro organisms and physicochemical characteristics

نویسندگان [English]

  • H. Salimi
  • S. Samavat
چکیده [English]

In order to study the effect of flaming on seed viability of Sinapis arvensis L., changes in microorganisms population and physicochemical characteristics of soil after canola (Brassica napus L.) harvesting, an experiment was carried out based on randomized complete block design with four replications and eight treatments at Karaj Research Center, Iran, during 2005- 2006. After harvesting canola at the end of spring, wild mustard seeds were distributed evenly on the surface of the soil. In some plots, canola stubbles were left on the ground and in some plots canola stubbles were taken off. Under this condition, the following treatments were applied: Flaming under wet and dry soil condition, burning stubbles under wet and dry soil condition. In other plots canola stubbles were taken off the plots and then flaming was applied under wet and dry soil conditions. Check plots did not receive any treatment. Results indicated that all treatments reduced seed viability, and the highest loss in seedling density occurred in the flaming treatment on dry-soil. Flaming did not have any serious affect on soil microorganisms or on its other physiochemical aspects, however dry-soil treatments proved the safest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat shock
  • Organic matter
  • Seed germination
  • Seed viability
CAPTCHA Image