تأثیر شدت و زمان های مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر شدت و مدت زمان های مختلف میدان مغناطیسی بر خصوصیات جوانه زنی بذر گندم (Triticum aestivum L.) رقم پیشتاز، آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقات عالی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل شدت و مدت زمان های مختلف میدان مغناطیسی بودند. شدت میدان مغناطیسی شامل قراردادن بذرها در معرض میدان های مغناطیسی ثابت 50، 100 و 150 میلی‌تسلا و مدت زمان در معرض قراردادن بذرها برای هر شدت شامل 10، 20 و 30 دقیقه و نیز یک تیمار میدان مغناطیس دایم با شدت سه میلی تسلا و شاهد (بدون در معرض قراردادن بذر) بودند. بنابراین، آزمایش با تعداد 11 تیمار در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که میدان مغناطیسی بطور معنی داری بر متوسط زمان جوانه زنی (MGT) تأثیر گذاشت، به طوریکه کمترین MGT و بیشترین سرعت جوانه زنی در تیمار میدان مغناطیسی 100 میلی‌تسلا و مدت 20 دقیقه بدست آمد و MGT نسبت به شاهد 43 درصد کاهش یافت. کمترین سرعت جوانه زنی در تیمار میدان مغناطیسی 150 میلی‌تسلا در زمان های 10، 20 و 30 دقیقه بدست آمد. تیمارهای میدان مغناطیسی بر درصد جوانه زنی تأثیر معنی داری نشان ندادند. رشد ساقه چه نسبت به رشد ریشه چه بیشتر تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار گرفت. بیشترین طول ساقه چه در تیمار قراردادن بذرها در معرض میدان مغناطیسی با قدرت 100 میلی تسلا بدست آمد و کمترین آن در تیمار شاهد بود. تیمارهای میدان مغناطیسی بطور میانگین طول ساقه چه گندم را 27 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. میدان مغناطیسی بر وزن خشک ریشه چه، ساقه چه، گیاهچه و شاخص بنیه تأثیر معنی داری نداشت. به نظر می رسد که در معرض قرارگرفتن بذرها در شدت میدان مغناطیسی 100 میلی تسلا به مدت 20 دقیقه اثر تحریک کنندگی و تیمارهای قوی تر اثر بازدارندگی بر صفات جوانه زنی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of intensity and exposure duration of magnetic field on behavior of seed germination and seedling growth of wheat (Triticum aestivum L.)

نویسندگان [English]

  • Hasan Feizi 1
  • Parviz Rezvani Moghaddam 1
  • Alireza Koocheki 1
  • Naser Shah Tahmassebi 2
  • Amir Fotovat 3
1 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Physics, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

In order to study the effect of intensity and exposure duration magnetic field on wheat (Triticum aestivum L.) seed germination an experiment was conducted in laboratory of Ferdowsi University of Mashhad, Iran. The experiment was including 11 treatments as three level of magnetic field intensities (pretreatment of seeds with 50, 100 and 150 mT magnetic field) and three exposure durations (10, 20 and 30 minutes), permanent magnetic field with intensity 3 mT and control. Results indicated that the lowest mean germination time (MGT) was found in 100 mT magnetic field with 20 min exposure duration. MGT was reduced by 43 percent in comparison to control at 100 mT magnetic field with 20 min exposure duration. In contrast the highest and the lowest germination rate was showed in 100 mT magnetic field with 20 min exposure duration and 150 mT magnetic field with all of the durations respectively. Magnetic treatments not affected on seed germination. Magnetic field stimulated shoot growth more than root growth. The highest shoot length was achieved in 100 mT magnetic field with 10, 30 and 20 min exposure duration and the lowest was shown in control. Magnetic treatments increased shoot length by 27 percent comparing to control. Magnetic treatments not affected shoot, root, seedling dry matter, and vigor index II. It seems that low magnetic field intensities had a simulative effect on germination traits whereas high intensities had a negative effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mean germination time
  • Physical treatments
  • Seedling length
  • Vigor index
CAPTCHA Image