اثر مقادیر بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در سه رقم کلزا (Brassica napus L.) در نکای مازندران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد قائمشهر

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده

به منظور بررسی اثر مقادیر بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزا (Brassica napus L.)، آزمایشی بصورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا در شهرستان نکا، استان مازندران در سال زراعی 88-1387 انجام شد. در این آزمایش میزان بذر به عنوان عامل اصلی در چهار سطح شامل 5، 7، 9 و 11کیلوگرم در هکتار و ارقام به عنوان عامل فرعی در سه سطح شامل ساریگل (PF)، RGS 003 وHyola 401 بود. هرکرت شامل شش خط با طول پنج متر و فاصله بین خطوط 30 سانتی متر بود. نتایج نشان داد که اثر میزان بذر بر عملکرد دانه و تعداد غلاف در بوته معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه با میانگین تولید 4829 کیلوگرم در هکتار مربوط به کمترین میزان بذر یعنی پنج کیلوگرم در هکتار بوده است. اثر رقم برتعداد شاخه فرعی، وزن 1000 دانه، تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی‌دار شد. رقم Hyola 401 با میانگین تولید 5033 کیلوگرم در هکتار نسبت به ارقام RGS 003 و ساریگل (PF) که به ترتیب از عملکرد دانه 4357 و 4066 کیلوگرم در هکتار بر خوردار بودند، برتری نشان بیشتری داد. همبستگی مثبت و معنی‌دار وزن 1000 دانه و تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف با عملکرد دانه مبیّن این مطلب است که رقم Hyola 401 که از بیشترین اجزای عملکرد دانه در سطوح مختلف تراکم برخوردار بوده است از عملکرد دانه بالایی نیز داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seeds rates on yield and yield components of three rapeseed (Brassica napus L.) varieties in Neka, Mazandaran

نویسندگان [English]

  • V. Sina 1
  • V. Rameeh 2
1
2
چکیده [English]

In order to investigate the effect of seed rate on seed yield and yield components of three rapeseed varieties, a split- plot experiment was conducted in randomized complete block design with four replicates during 2008-2009 at Baykola Agricultural Research Station, Neka, Mazandaran province. In this experiment four seed rates (5, 7, 9 and 11 kg.ha-1) as main plots, three rapeseed cultivars (Hyola 401, RGS-003 and Sarigol) as sub plots were assessed. Each plot was included six lines with five meter length and distance between lines was 30 cm. Results showed that the effect of seed rates on seed yield and number of pods per plant was significant. The highest grain yield (4829 kg.ha-1) was related to the lowest seed rates. The effect of varieties on the secondary branch number, 1000-seed weight of pods per plant and seed yield were significant. Hyola 401 with 5033 kg.ha-1 was performed better than RGS-003 and Sarigol (PF) with 4357 and 4066 kg.ha-1 seed yield, respectively. Significant positive correlation of seed yield with 1000-seed weight, number of pods per plant, number of seed per pod indicating that Hyola 401 with highest yield components at the different plant density had the highest seed yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation
  • Lateral branches
  • Pod
CAPTCHA Image