بررسی خصوصیات رشد و نمو ده گونه گیاه پوششی در فضای ‌سبز جزیره کیش در فصل گرم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 آزاد واحد مشهد

2 گروه علوم باغبانی شیراز

3 فردوسی مشهد

چکیده

جزیره کیش با وجود شرایط اقلیمی ویژه از تنوع گیاهان زینتی بومی چندانی برخوردار نبوده و گسترش فضای سبز در آن به جهت موقعیت گردشگری ممتاز آن در جنوب ایران دارای اهمیت فراوانی می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی رشد و نمو گیاهان پوششی زیر کشت در چهار منطقه از جزیره کیش بود تا گونه‌ها‌ی مناسب و سازگارتر برای هر منطقه معرفی شوند. ده گونه گیاه پوششی فستوکا زینتی (Festuca ovina L.)، شقایق زرد ((Glaucium flavum Crantz.، فرانکنیا(Frankenia thymifolia Desf.) ، سدوم قرمز (.Sedum spurium Bieb)، سدوم گرزی (Sedum acre L.)، پنج‌انگشتی (.Potentilla verna L)، دم‌عقربی Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus.)، بومادران گل‌قرمز (Achillea millefolium L.)، حاشیه (Alternanthera dentata Moench.) و نازرونده (Lampranthus spectabilis Haw.) مورد پژوهش قرار گرفتند. بررسی رشد و نموگیاهان توسط اندازه‌گیری ویژگی‌های مرفولوژیکی آنها مانند ارتفاع، سطح پوشش، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تازه و خشک کل بوته، امتیاز‌دهی دیداری و فیزیولوژیک آنها میزان پرولین و کلروفیل انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که گیاهان منطقه پاویون و صدف با توجه به شاخص‌هایی چون سطح پوشش، کیفیت ظاهری، ارتفاع، وزن‌ کل و کلروفیل به ترتیب رشد بیشتری و کمتری نسبت به گیاهان سایر مناطق داشتند. با توجه به آنالیز صفت‌های اندازه‌گیری شده، گونه‌های دم‌عقربی، فرانکنیا و نازرونده بیشترین میزان رشد و گسترش را داشتند و برای کشت در جزیره و اقلیم‌های مشابه توصیه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of growth and development features of ten ground cover plants in Kish Island green space in warm season

نویسندگان [English]

  • S. Shooshtarian 1
  • H. Salehi 2
  • A. Tehranifar 3
چکیده [English]

Having special ecological condition, Kish Island has a restricted range of native species of ornamental plants. Expansion of urban green space in this Island is great of importance due to its outstanding touristy position in the South of Iran. The purpose of this study was to investigate the growth and development of groundcover plants planted in four different regions of Kish Island and to recommend the most suitable and adaptable species for each region. Ten groundcover species included Festuca ovina L., Glaucium flavum Crantz., Frankenia thymifolia Desf., Sedum spurium Bieb., Sedum acre L., .Potentilla verna L., Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus., Achillea millefolium L., Alternanthera dentata Moench. and Lampranthus spectabilis Haw. Evaluation of growth and development had been made by measurement of morphological characteristics such as height, covering area, leaf number and area, dry and fresh total weights and visual scoring. Physiological traits included proline and chlorophyll contents evaluated. This study was designed in factorial layout based on completely randomized blocks design with six replicates. Results showed that in terms of indices such as covering area, visual quality, height, total weight, and chlorophyll content, Pavioon and Sadaf plants had the most and the worst performances, respectively in comparison to other regions’ plants. Based on evaluated characteristics, C. acinaciformis, L. spectabilis and F. thymifolia had the most expansion and growth in all quadruplet regions and are recommend for planting in Kish Island and similar climates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climatic conditions
  • Compatible species
  • Covering area
  • Morphologic features
  • Ornamental plants
CAPTCHA Image