دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 9، مهر 1390 
تأثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی خصوصیات جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط تنش خشکی

صفحه 328-336

10.22067/jag.v3i3.13558

مهدی قبولی؛ فرج‌اله شهریاری؛ مژگان سپهری؛ حسن مرعشی؛ قاسم حسینی سالکده


بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر گره زایی و رشد سویا (Glycine max L.) تحت تنش کم آبی بذر

صفحه 337-346

10.22067/jag.v3i3.13563

معصومه تاجیک خاوه؛ ایرج اله دادی؛ جهانفر دانشیان؛ امید آرمند پیشه


مطالعه پایداری در کشت بوم های زعفران (Crocus sativus L.) شهرستان های بیرجند و قاین

صفحه 396-405

10.22067/jag.v3i3.13569

زهرا حاتمی سردشتی؛ مجید جامی الاحمدی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ محمدعلی بهدانی