تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز گلرنگ پاییزه (Carthamus tinctorius L.) در یاسوج

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح و نباتات، دانشـکده کشـاورزی دانشگاه یاسوج، ایران

چکیده

به منظور یافتن دوره بحرانی کنترل علف های هرز در گلرنگ پاییزه (.Carthamus tinctorius L) رقم IL111، در ایستگاه تحقیقاتی چم خانی واقع در شهر یاسوج، آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 16 تیمار و چهار تکرار اجرا شد. تیمارها بر اساس مراحل نموی گلرنگ در دو گروه تیماری تعیین شدند. در گروه اول، حذف علف های هرز از زمان کاشت تا مرحله پنج برگی، شروع رشد طولی ساقه (انتهای روزت)، اواسط رشد طولی ساقه، شروع تولید شاخه فرعی، شروع گلدهی، پایان گلدهی، انتهای پر شدن دانه و سپس حفظ علف های هرز اعمال گردید و در گروه دوم، حفظ آلودگی به علف های هرز تا مراحل فوق و سپس حذف آنها اعمال شد. دو تیمار شاهد آلوده و عاری از علف های هرز تمام فصل رشد نیز لحاظ گردید. برای تعیین دوره بحرانی مهار علف-های هرز، از روش برازش منحنی و معادلات گامپرتز (برای تعیین دوره عاری از علف های هرز) و لجستیک (برای تعیین دوره حضور علف های هرز) استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش طول دوره تداخل علف های هرز عملکرد (4/31 درصد)، تعداد طبق در بوته (5/61 درصد) و تعداد دانه در طبق (9/23 درصد) به طور معنی داری کاهش پیدا کرد و با افزایش طول دوره کنترل، این صفات افزایش معنی‌داری یافت. با پذیرش 10 درصد کاهش عملکرد دانه، دوره بحرانی مهار علف های هرز گلرنگ پاییزه، 134 تا 188 روز پس از کاشت گلرنگ (تقریباً بین مرحله شروع ساقه دهی تا تولید شاخه های فرعی) برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the critical period of weed control in winter safflower (Carthamus tinctorius L.) in Yasouj

نویسندگان [English]

  • Mehran Bonyadi
  • Alireza Yadavi
  • Mohsen Movahhedi Dehnavi
  • Mohammad Hasan Fallah Heki
Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Iran
چکیده [English]

In order to determine the critical period of weed control in safflower (Carthamus tinctorius L.), a field study was conducted in the Agriculture Research Station of Yasouj, Iran, during 2008-2009. The experiment carried out in a Randomized Complete Block Design (RBCD) with 16 treatments and four replications. Treatments consisted of two series of treatments. The first group consisted of weed removal from planting to 5-leaf, stem elongation, mid period of stem elongation, lateral stem emergence, beginning of flowering, end of flowering, end of seed ripening stages and then weed retaining until harvest. The second group consisted of weed retaining from planting to mentioned stages and then weed removal until harvest. Two control treatments (weed free and weedy check) were also applied. In order to determine the critical period of weed control, curve fitting Gompertz equation (for weed free period) and Logistic equation (for weed infested period) were used. Results showed that seed yield (31.4%), number of heads per plant (61.5 %) and number of seeds per head (23.9 %) were significantly decreased by increasing the weed interference period, and by increasing weed-free period, these characteristics were increased significantly. With considering 10% acceptable yield losses, the critical period of weed control of safflower was 134-188 days after planting (between early stem elongation and lateral stem emergence).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition
  • Gompertz
  • Logistic
  • Weed interference
  • yield
CAPTCHA Image