بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمّی و کیفی علوفه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

به منظور مطالعه اثر تیمارهای مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر شاخص های کمی و کیفی گیاه علوفه ای شنبلیله (L. Trigonella foenum-graecum)، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در سال زراعی 85-1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار نوع کود آلی (کود گاوی به میزان 40 تن در هکتار، کود گوسفندی به میزان 30 تن در هکتار، کود مرغی به میزان 20 تن در هکتار و کمپوست به میزان 30 تن در هکتار)، کود شیمیایی (100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن با استفاده از کود اوره و 250 کیلوگرم فسفات آمونیوم) و تیمار شاهد بود. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه تر (5618 کیلوگرم در هکتار) و خشک (565 کیلوگرم در هکتار) در تیمار کاربرد کود شیمیایی به دست آمد. تیمار کود مرغی بیشترین درصد قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی برگ و کمترین مقدار قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی ساقه را دارا بود. کمترین درصد قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی برگ و بیشترین مقدار قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی ساقه در تیمار کود شیمیایی مشاهده شد. بطور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تیمار کود شیمیایی در مقایسه با سایر تیمارهای کودی دارای برتری نسبی در صفات کمی مورد ارزیابی بود.

عنوان مقاله [English]

Effect of chemical and organic fertilizers on quantitative and qualitative characteristics of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) forage

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Mohammad Abadi
  • Parviz Rezvani Moghaddam
  • Jabbar Fallahi
  • Zinat Boroumand Rezazadeh
Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Ferdowsi Uinversity of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In order to study the effect of different organic fertilizers on quantitative and qualitative characteristics of fenugreek forage, an experiment was conducted based on completely randomized block design with six treatments and three replications at Agricultural Research Station, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during 2006. The experimental treatments were four organic fertilizers (40 t.ha-1 cow manure, 30 t.ha-1 sheep manure, 20 t.ha-1 hen manure, and 30 t.ha-1 compost), chemical fertilizer (250 kg.ha-1 ammonium phosphate + 100 kg.ha-1 urea) and control (no-fertilizer).The results showed that there were no significant differences between different fertilizer treatments in terms of all quantitative and qualitative characteristics. However, the highest fresh forage yield (5618 kg.ha-1) and dry forage yield were obtained in using chemical fertilizer treatment. The highest leaf dry matter and organic matter digestibility and the lowest stem dry matter and organic matter digestibilities were produced in hen manure treatment. Chemical fertilizer treatment produced the lowest leaf dry matter and organic matter digestibility and the highest stem dry matter and organic matter digestibility. Generally, within studied fertilizers, chemical fertilizer had relatively higher effect on quantitative studied criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal manure
  • digestibility
  • Forage nutritive value
  • Leaf and stem percentages
CAPTCHA Image