کارایی مصرف آب در کشت مخلوط کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L. var. styriac) با نخود (Cicer arietinum L.) و عدس (Lens esculenta Moench.) در سطوح مختلف مصرف نیتروژن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، کرمانشاه، ایران

چکیده

با وجود آنکه ممکن است اختلافات فیزیولوژیک و مرفولوژیک بین اجزای مخلوط به افزایش کارایی مصرف آب منجر شود، بیشتر پژوهش های چند کشتی بر روی عملکرد متمرکز شده است. بطوریکه کارایی استفاده از منابع تولید (آب، نور و مواد غذایی) کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن اینکه تعیین محدوده مصرف بهینه نیتروژن به عنوان یکی از عوامل بهبود دهنده کارایی مصرف آب اهمیت ویژه ای در پایداری کشاورزی دارد. آزمایش در سال زراعی 87-1386 به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در تکرار اجرا شد. تیمارها عبارت از چهار سطح مختلف نیتروژن (صفر، 75، 100 و 125 کیلوگرم در هکتار) از منبع کود اوره به عنوان فاکتور اصلی و سه سیستم مختلف کاشت شامل کشت خالص کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L. var. styriac)، کشت مخلوط کدوی تخمه کاغذی همراه با چهار ردیف نخود (Cicer arietinum L.) و کشت مخلوط کدوی تخمه کاغذی همراه با چهار ردیف عدس (Lens esculenta Moench.) به عنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج نشان داد که مصرف نیتروژن تأثیر معنی‌داری بر کارایی مصرف آب و کارایی تبخیر و تعرق کدوی تخمه کاغذی داشت، ولی اختلاف معنی داری در مقدار کل آب مصرفی، کارایی مصرف آب و کارایی تبخیر و تعرق در بین کشت خالص و مخلوط مشاهده نشد. با توجه به عدم تأثیر معنی‌دار کشت مخلوط بر کل آب مصرفی، کشت مخلوط کدوی تخمه کاغذی با دو گیاه نخود و عدس بدون نگرانی از افزایش میزان مصرف آب قابل پیشنهاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water use efficiency in medicinal pumpkin (Cucurbita pepo L. var. styriac)/ chickpea (Cicer arietinum L.)- lentil (Lens esculenta Moench.) intercropping system associated with several nitrogen levels

نویسندگان [English]

  • Mahmud Khoramivafa 1
  • Nasrin Eftekharinasab 1
  • Kiumars Sayyadian 2
  • Abdollah Najaphy 1
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Agriculture and Natural Resources Campus, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Research and Education Organization, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Although the physiological and morphological differences between intercropped species caused a higher WUE possibly, most researches on multiple cropping systems have focused on yields and the resources use efficiency (water, light and nutrients) has been less investigated. In addition, optimal use of nitrogen is important to attain sustainable agriculture due to its role in WUE improvement. The experiment carried out during 2008 growing season as split plot based on RCBD design. The main plots included different nitrogen levels (0, 75, 100 and 125 kg.ha-1), which applied as urea and sub plots were three cropping systems consist of sole cropping of pumpkin (Cucurbita pepo L. var. styriac) seed and intercropped with four rows of lentil (Lens esculenta Moench.) and or chickpea (Cicer arieinum L.). The results showed that WUE and evapo-transpiration efficiency of medicinal pumpkin was affected by N application significantly. However no differences were observed between cropping systems with regard to total water use, WUE and evapo-transpiration efficiency. Intercropping has no significant effect on total water use, therefore, medicinal pumpkin/ chickpea- lentil intercropping systems can be recommended without any concern in terms of increasing of water consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple cropping
  • Resources of productionl
  • Sustainable agriculture
CAPTCHA Image