برآورد دماهای کمّینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) با استفاده از مدل پنج- پارامتری بتا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) گیاهی یکساله، شورزی و مقاوم به تنش خشکی است که می تواند با آب شور آبیاری شده و منبع ارزشمندی برای تولید علوفه در اکوسیستم های تحت تنش خشکی و شوری باشد. به منظور ارزیابی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا مطالعه ای تحت شرایط کنترل شده در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. ارزیابی واکنش جوانه زنی در دماهای ثابت 5، 10، 15،20، 25، 30، 35 و40 درجه سانتی گراد در ژرمیناتور تاریک با متوسط رطوبت نسبی
60-50 درصد صورت گرفت. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی به ترتیب در دمای 20 تا 30 و 40 درجه سانتی گراد مشاهده شد. طولانی ترین و کوتاه ترین زمان رسیدن به 20 و 50 درصد جوانه زنی به ترتیب در دماهای 10-5 درجه سانتی گراد و دماهای30-20 درجه سانتی گراد بدست آمد. طولانی ترین و کوتاه ترین زمان رسیدن به 80 درصد جوانه زنی نیز به ترتیب در دمای 15 و 30 درجه سانتی گراد مشاهده شد. بر اساس تخمین مدل پنج- پارامتری بتا، دماهای کمینه، بهینه و بیشینه برای کوشیا به ترتیب 4/3، 25 و 7/43 درجه سانتی گراد بدست آمد. به طور کلی، بذرهای این گیاه در محدوده دمایی وسیعی قادر به جوانه زنی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of base, optimum and ceiling temperature for (Kochia scoparia L. Schard) with application of Five-Parameters-Beta Model

نویسندگان [English]

  • Samira Sabouri Rad
  • Mohammad Kafi
  • Ahmad Nezami
  • Mohammad Bannayan Aval
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Kochia (Kochia scoparia L. Schard) is an annual, halophyte and drought resistant plant, that it can be irrigated with saline water and a valuable source for forage under drought and saline ecosystems. In order to evaluate germination characteristics of kochia, an experiment was conducted at Physiology laboratory of Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during 2009. This experiment was conducted in a completely randomized design with four replications. Germination was evaluated at 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40°C under dark germinator with 50-60 percentage relative humidity. The results showed that the highest germination percentage was obtained at 20-30°C and the lowest obtained at 40°C. The longest and the shortest period to 20 and 50 germination percentage were recorded to 5-10°C and 20-30°C, respectively. The longest and the shortest period to 80 percentage germination were belonging to 15 and 30°C, respectively. Based on Five Parameters Beta model, base, optimum and ceiling temperatures for kochia estimated 3.4, 25 and 43.3°C, respectively. However, seed of this plant is able to germinate in wide temperature range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardinal temperature
  • Germination percentage
  • Germination rate
CAPTCHA Image