مقایسه‎ سودآوری کشت محصولات ارگانیک و متعارف (مطالعه موردی پنبه در استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به تقاضای روزافزون نسبت به محصولات کشاورزی ارگانیک، آگاهی از هزینه‎ها و سودآوری تولید محصولات ارگانیک می‌تواند کمک فراوانی به برنامه‎ریزان بخش کشاورزی و به ویژه کشاورزان جهت تصمیم‎گیری به تولید آن نماید. در این مطالعه تلاش شد تا با استفاده از داده‎های مقطعی حاصل از 253 پنبه‎کار استان خراسان رضوی در سال زراعی 89-1388، هزینه و سودآوری محصول پنبه در دو حالت متعارف و ارگانیک مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که با افزایش مصرف کودهای آلی در سال‎های مختلف، کشش کود حیوانی افزایش و در نتیجه آن تولید پنبه ارگانیک نیز افزایش می‌یابد. همچنین سودآوری محصول پنبه ارگانیک پس از شش سال بیش از محصول متعارف می‌شود و نیز سودآوری پنبه ارگانیک در دوره گذار با نرخ فزونی قیمتی (15/0=γ) پس از دوره گذار 66/1 برابر سودآوری پنبه متعارف خواهد شد. با توجه به یافته‎ها، حمایت از کشاورزان در سال‎های اولیه کشت ارگانیک (دوره گذار) چه به صورت انگیزه مالی و چه به صورت ارائه خدمات ترویجی در جهت ترغیب و تشویق آنان به افزایش تولید محصولات ارگانیک و تعیین قیمت خرید تضمینی پنبه ارگانیک از سوی دولت به عنوان پیشنهاد ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the profitability of conventional and organic crops (case study of cotton in Khorasan Razavi province)

نویسندگان [English]

  • A. Ghadiri Moghaddam
  • A. Nemati
چکیده [English]

Regard to increasing demand for organic agricultural products, awareness of costs and profitability of organic products can help to decision planners of agricultural sector, and particularly farmers. This study has tried to calculate cost and profitability of cotton product in two different conventional and organic ways (procedure) of production using 253 cross-sectional data from Khorasan Razavi cotton farmers during 2008 to 2009. The results showed with an increase in organic fertilizers consumption a year, animal fertilizer elasticity and consequently organic production cotton were increased. Also organic cotton profitability after six years was more than conventional products and organic cotton profitability in the transition period with increasing rate of price ( ) after the transition period 1.66 will be the profitability of conventional cotton. According to the findings, supporting farmers in organic cultivation initial year (transition) either by financial incentives or extension services to encourage them to increase organic production and determination price of cotton organic guarantee purchase by the government as proposed were suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conventional cotton
  • Organic cotton
  • Transition period
CAPTCHA Image