اثر مدیریت تلفیقی علف‎های ‎هرز بر پویایی بانک بذر در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

این آزمایش بمنظور بررسی تأثیر مدیریت تلفیقی علف‎های ‎هرز بر پویایی بانک بذر چغندرقند (Beta vulgaris L.) طی سال های 87-1385 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل دیسک+ علف‌کش‎فن‎مدیفام، دیسک+ علف‌کش‌فن‎مدیفام+ تناوب، دیسک+ کوالتیواسیون‎بین‎ردیف، دیسک+ کوالتیواسیون‎بین‎ردیف+ تناوب، علف‌کش‎متامیترون+ علف‌کش‎فن‎مدیفام، علف‌کش‎متامیترون+ علف‌کش‎فن‎مدیفام+ تناوب، علف‌کش‎متامیترون+ کولتیواسیون‎بین‎ردیف، علف‌کش‎متامیترون+ کولتیواسیون‎بین‎ردیف+ تناوب و شاهد (عدم کنترل علف‎های ‎هرز ) بود. تمامی عملیات کاشت، داشت و برداشت چغندرقند طبق عرف منطقه انجام شد. نمونه برداری از جمعیت بانک بذر به روش خوشه‌ای و در دو عمق 10-0 و 20-10 سانتی متر در دو مرحله (قبل از کاشت و قبل از برداشت چغندرقند) انجام گرفت. در سال اول آزمایش بیشترین تراکم بذر علف های هرز در تیمار شاهد (8/383 بذر در کیلوگرم خاک) و کمترین آن در تیمار وجین+فن مدیفام (5/52 بذر در کیلوگرم خاک) دیده شد. در سال دوم آزمایش، بیشترین تراکم بذر علف هرز بعد از شاهد (1080 بذر در کیلوگرم خاک) در تیمار متامیترون+فن مدیفام با 2/941 بذر در کیلوگرم خاک مشاهده شد. کمترین تراکم بذر نیز در تیمار وجین 319 بذر در کیلوگرم خاک دیده شد. در هر دو سال آزمایش تراکم علف های هرز در عمق 10-0 بیش از عمق 20-10 سانتی متر بود. در سال زراعی اول تراکم بذور در مرحله دوم 2/2 برابر مرحله اول و در سال زراعی دوم تراکم بذور در مرحله دوم7/1 برابر مرحله اول بود. در هر دو سال آزمایش، همبستگی معنی داری بین ذخیره بانک بذر در ابتدا و انتهای فصل رشد وجود داشت (به ترتیب در سال اول و دوم، 76/0=R2 و 65/0 =R2). همچنین بین ذخیره بانک بذر سال اول و دوم آزمایش(71/0=R2) و فراوانی بانک بذر و فراوانی گیاهچه (77/0=R2) نیز همبستگی بالایی وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of integrated weed management systems on seed bank of weeds grown in sugar beet (Beta vulgaris L.)

نویسندگان [English]

  • Asieh Siahmarguee 1
  • Alireza Koocheki 2
  • Mehdi Nassiri Mahallati 2
  • Saeed Mahghani 3
1 Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
3 University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

To compare the effects of different weed management methods on seed bank of weeds grown in sugar beet (Beta vulgaris L.), a field experiment was conducted at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during 2006, 2007 and 2008. The experiment designed as a complete randomized block with three replications. The treatments including: disk+ fhenmedifham, disk+ fhenmedifham+ rotation, disk+ cultivation, disk+ cultivation+ rotation, metamitron+ fhenmedifham, metamitron+ fhenmedifham+ rotation, metamitron+cultivation, metamitron+ cultivation+ rotation, covercrop+ fhenmedifham, covercrop+ cultivation, weeding , weeding+ fhenmedifham and control. Soil samples were taken (in the base of clustering method) in two depths of 0-10 cm and 10-20 cm, at two stages, early season and late season. Results showed that at the first experiment highest and lowest seed bank size obtained in control plots (383 seeds per kg of soil) and weeding+fhenmedifham (52 seeds per kg soil). At the second year maximum and minimum seed bank size were observed in control and weeding treatment with 1080 and 319 seeds/kg soil, respectively. In two years, seed bank size in 0-10 cm depth was more than 10-20 cm depth. In the first and second years seed bank size at late season compare to early season was 2.2 and 1.7 times, respectively. In two years, significant coefficients were observed in seed bank size at early season and late season (R2=0.76 and R2=0.65). There were significant correlations between seed bank size in the first and second year (R2=0.71) and between seed bank size and frequency of seedling (R2=0.77).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density of seedling
  • Frequency of seed
  • Seed and seedling coloration
CAPTCHA Image