تأثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)، آزمایشی در سال زراعی 1388- 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد. سه نوع مدیریت خاکپوش به عنوان فاکتور اصلی (برگرداندن گیاهان پوششی به خاک، برداشت گیاه پوششی و برداشت + خاکپوش سطحی) و سه سطح گیاه پوششی (تریتیکاله، ماشک معمولی و مخلوط تریتیکاله و ماشک) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. تیمار شاهد بدون گیاه پوششی نیز با چهار تکرار در کنار آزمایش اصلی قرار داده شد. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف مدیریت خاکپوش بر روی تعداد طبق در بوته و عملکرد کل تأثیر معنی داری از نظر آماری داشته است، به طوری که بیشترین تعداد طبق در تیمار خاکپوش سطحی و حذف بقایا به دست آمد. بیشترین مقدار عملکرد نیز در تیمار مخلوط دو گیاه پوششی تریتیکاله و ماشک معمولی به همراه خاکپوش سطحی (9/2202 کیلوگرم در هکتار) و تریتکاله + خاکپوش سطحی (8/1993 کیلوگرم در هکتار) به دست آمد. میزان افزایش عملکرد در تیمارهای ذکر شده نسبت به شاهد به ترتیب برابر با 49/22 و 48/10 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

I nfluence of cover crops and mulch management on yield and yield components and in safflower (Carthamus tinctorius L.)

نویسندگان [English]

  • Ebadollah Moayedi Shahraki 1
  • Majid Jami Al-Ahmadi 1
  • Mohammad Ali Behdani 2
  • Sohrab Mahmoodi 1
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran.
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of cover crops and mulch management on yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L.), a study was conducted as split-plot based on a complete randomized block design with four replications during 2008-2009. The mulch managements as main factor were consisted of three levels including incorporation of cover crops with soil, harvesting + removing, and harvesting + surface mulch, and three cover crops were considered as subplots (triticale, common vetch, and intercropping triticale + common vetch). Also, a non cover crop was considered as control beside the experiment. The result showed that there was a significant difference between different mulch managements for heads per plant and seed yield. The highest head no. per plant was observed in surface mulch and harvesting treatments. Also, the highest safflower seed yield was observed in mixture of triticale + common vetch and triticale + surface mulch treatments. The plants in intercropped triticale + common vetch and triticale + surface mulch treatments produced 22.49 and 10.48 percent more seed yield than control, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulch
  • Organic matter
  • Sustainable agriculture
CAPTCHA Image