کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از کنه گلخوار Aceria acroptiloni Shevchenko & Kacalev)) (Acari: Eriophyidae)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

تلخه (Acroptilon repens L.) علف هرزی چندساله از خانواده کاسنی است که در صورت مناسب بودن شرایط، به علف هرز غالب تبدیل می‌شود. بمنظور دست یابی به روش غیرشیمیایی مبتنی بر اصول اکولوژیک و امکان سنجی کنترل بیولوژیکی آن با استفاده از کنه گلخوار Aceria acroptiloni Shevchenko & Kacalev)) (Acari: Eriophyidae) مطالعات صحرایی و مزرعه ای به ترتیب در مناطق مختلف استان خراسان شمالی و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی شیروان در بهار سال 1389 انجام شد. مطالعات مقدماتی شامل جمع آوری، شناسایی و ارزیابی تأثیر حشرات، نماتدها و عوامل بیماری زا بر رشد رویشی و زایشی گیاه هرز تلخه بود. در آزمایش های صحرایی، مناطق طبیعی آلوده به کنه گلخوار شناسایی و در پایان فصل رشد،20 بوته آلوده و 20 بوته سالم انتخاب و ارتفاع، تعداد گل، وزن خشک و وزن تر آنها اندازه گیری شد. در آزمایش مزرعه ای، 40 بوته دارای مرحله رشدی نسبتاً یکسان و فاصله حدود یک متر مربع از یکدیگر در قطعه زمینی آلوده به تلخه انتخاب شدند. همچنین 40 بوته شامل 20 بوته سالم و 20 بوته آلوده دارای ریشه از منطقه آلوده به کنه گلخوار جمع آوری و داخل گلدان کاشته و با حفظ فاصله یک متر در بین بوته های موجود به طور تصادفی کاشته شدند. پس از استقرار، بوته های شاهد با استفاده از کنه کش سمپاشی و سایر بوته ها طی سه مرحله با کنه هایی که از منطقه آلوده طبیعت جمع‌آوری شده بودند آلوده شدند. بعد از استقرار بوته های انتقال یافته و قبل از آلوده‌سازی، ارتفاع و قطر ساقه و بعد از پایان فصل رشد و رسیدن بذر نیز ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد گل، وزن تر و وزن خشک بوته اندازه گیری و ثبت شد. داده ها بر اساس طرح پایه بلوک های کاملاً تصادفی تجزیه شدند. نتایج بررسی دامنه میزبانی نشان داد که کنه گلخوار از هیچ کدام از گیاهان خانواده کاسنی بجز تلخه تغذیه نکرده و بر روی آنها تخمریزی هم نمی کند. اثر کنه گلخوار بر خصوصیات رویشی و زایشی تلخه در شرایط طبیعی و مزرعه معنی دار (01/0≥p) بود. بطوریکه حمله کنه گلخوار باعث کاهش تعداد گل تلخه برابر با 68 درصد در شرایط طبیعی شد. در شرایط مزرعه ای، درصد کاهش تعداد گل بوته های تلخه در شرایط طبیعی 59 درصد و برای بوته های انتقال یافته 11 درصد بود. کنه گلخوار با کاهش خصوصیات رویشی و زایشی تلخه، باعث کاهش تعداد گل این علف هرز شد. بدین ترتیب، چنین بنظر می رسد که در راستای دستیابی به اصول کشاورزی اکولوژیک، بتوان از پتانسیل کنه گلخوار برای کاهش آلوده سازی وکنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه در مزارع بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of biological control of Russian knapweed (Acroptilon repens L.) by applying flower-eater mite (Aceria acroptiloni Shevchenko & Kacalev) (Acari: Eriophyidae)

نویسندگان [English]

  • Ghorbanali Asadi
  • Reza Ghorbani
  • Sorour Khorramdel
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Russian knapweed (Acroptilon repens L.) is a perennial weed of Aceraceae that is becoming a dominant weed in suitable conditions. In order to find an ecological non-chemical approach for controlling Russian knapweed and studying the possibility of using flower-eater mite (Aceria acroptiloni Shevchenko & Kacalev) (Acari: Eriophyidae), a series of studies including field survey and field experiments were conducted in North Khorasan province, Agricultural Research Station of Shirvan College during spring 2010. Preliminary studies included collecting, identifying and screening of insects as biocontrol agents for Russian knapweed were carried out. In field survey studies, contaminated natural regions by flower-eater mite were recognized. At the end of growing season, 20 health and infested plants were selected and their height, flower number, shoot fresh weight and shoot dry weight were measured afterwards. In the field experiment, 40 similar plants with about one meter away from each other were selected. In addition, 40 plants (20 infected and 20 healthy plants) were transplanted to the pots, and then planted in a land with a distance of about 100 cm. After establishment, control plants were sprayed with an acaricide 20 shoots each that used as ‘control’ and 20 shoots that infested with the mite were randomly selected. Russian knapweed shoots infested with the mite Aceria acroptiloni in a natural infestation were collected and observed under the binocular for the presence of the mite. The infested shoots were put in small vials filled with water, and transfer one shoot beside each of the 20 shoots that were selected for mite infestation. Mite infestation of the test shoots after two weeks was checked and in case the test shoots did not show signs of mite attack after four weeks, plants were infested again. As soon as the Russian knapweed leaves start wilting (when the green colour disappears), all 40 shoots were cut at the ground level. Each shoot put in a separate envelope, and the envelope labeled. In the laboratory, shoot height, fresh shoot weight, dry shoot weight, number of flower heads, numbers of seeds were recorded. The results showed that the mite did not feed from all plants except on Russian knapweed. Application of mite reduced the number of flowers by 68% in natural conditions. In the field conditions, it could reduce the number of flowers by 59% in the nature plants and 11% in transplanted plants. Since this mite was able to reduce vegetative and reproductive organs of Russian knapweed, it could be considered as a potential promising biological control agent for using in ecological agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biocontrol
  • Flower-eater mite
  • Natural enemy
  • Weed
CAPTCHA Image