تأثیر مقادیر مختلف کود سوپر فسفات تریپل و میزان کارایی روش‌های‌کودپاشی و کودکاری نواری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‏ای (Zea mays L)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رامین، خوزستان، خوزستان، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف کود فسفره و کارایی روش‌کودپاشی و کودکاری نواری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.)، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان) به صورت کرت‌های یکبار خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1385 اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل مقادیر مختلف کود فسفره (0، 150 و 300 کیلوگرم در هکتار) از منبع کود سوپر فسفات تریپل به عنوان عامل اصلی، و شیوه کوددهی (کودپاشی، کودکاری نواری در اعماق 10، 20، و توأمان 10 و 20 سانتیمتر) به عنوان عامل فرعی طراحی گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که اثر متقابل سطوح متفاوت کود فسفره و شیوه کوددهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه (بجز عملکرد بیولوژیک) تأثیر معنی‌داری نداشته است. با این وجود سطوح متفاوت کودی و شیوه کوددهی به تنهایی موجب اختلاف معنی‌داری میان عملکرد دانه، شاخص برداشت و تعداد دانه در ردیف گردید. میان تعداد دانه در مترمربع و وزن هزاردانه از نظر روش کوددهی تفاوت معنی‌دار بود، در صورتی‌ که تحت تأثیر مقادیر کودی بین این صفات اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. تعداد ردیف در بلال تحت تأثیر هیچ کدام از تیمارها قرار نگرفت. بطورکلی عمکرد دانه ذرت در روش کودکاری با دو نوار توأمان با اختلاف 34 درصدی نسبت به کودپاشی (شاهد)، و سطح کودی 150 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد (36 درصد) برتری نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of various rates of triple super phosphate and fertilizer efficiency of broadcasting and banding methods on yield and yield components of corn (Zea mays L.)

نویسندگان [English]

  • M Loveimi
  • Abdolmahdi Bakhshandeh
  • A Chaab
Department of Agriculture, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ramin University, Khuzestan
چکیده [English]

In order to investigate the effect of various rates of phosphorus fertilizer and efficiency amount of broadcasting and banding methods on yield and yield components of corn (Zea mays L.), a field experiment were arranged in a split-plot design based on a randomized complete block design with four replications at the Research field, Ramin Agricultural and Natural Resources University, Mollathani, Khouzestan, Iran, during 2008 growing season. Treatments included: phosphorus various amounts (0, 150 and 300 kg.ha-1) as main factor from triple-super phosphate source, and fertilization methods (broadcast fertilizer, banding fertilizer in depths of 10, 20 cm and double banding application in depths of 10 and 20 cm), as sub factor. The results indicated that interaction of phosphorus fertilizer various rates and fertilization methods did not have a significant effect on yield and yield components of corn grain (exception biological yield). However, all various phosphorus fertilizer rates and fertilization methods caused significant differences among grain yield, harvest index and the number grain per row. Between the number of grains per m2 and 1000-Kernel were signification differences while fertilizer rates were not significantly different on traits. The number row per ear was not affected by any treatments. In addition, grain yield of double banding treatment was 34% higher than broadcast fertilizer (control) and in fertilizer rate of 150 kg.ha-1 36% it was higher than 0 kg.ha-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banding fertilizer
  • Fertilization method
  • grain yield
1- Alston, A.M. 1980. Response of wheat to deep placement of nitrogen and phosphorus fertilizer on a soil high in phosphorus fertilizer in surface layer. Australia. Journal of Agricultural Research 31: 13-24
2- Bordoli, J.M., and Mallarino, A.P. 1998. Deep and shallow banding of phosphorus and potassium as alternatives to broadcast fertilization for no–till corn. Agronomy Journal 90: 27-33.
3- Buah, S., Polito, T.A., and Killorn, R. 2000. No-tillage corn response to placement of fertilizer nitrogen, phosphorus, and potassium common. Soil Science 31: 3121–3133.
4- Gokman, S., and Sencar, O. 1992. Effect of phosphorus fertilizer and application methods on yield of wheat grain under dry-land condition. Journal of Agriculture and Forestry 23: 393-399.
5- Malakooti, M.J. 2005. Sustainable Agriculture and Yield Increasing with Optimization of Fertilizer Consumption in Iran. Sana Publication, Tehran. (In Persian)
6- Malakooti, M.J., and Hammaei, M. 2003. Soil Fertility of Arid and Semi-arid Areas, Problems and Solutions. Tarbiat Modarres University Publication, Tehran. (In Persian)
7- Magehdi, R., and Khademi, Z. 1999. Effect of placement of potassium and phosphorous fertilizers on corn yield. In: Proceedings of the International Symposium of the Soil and Water Research pp. 311-315.
8- Rehm. G.W. 2002. Use of banded fertilizer for corn production. University of Minnesota Extension Services, pp. 25-74.
9- Sander, D.H., and Egbal, B. 1998. Planting date and phosphorus fertilizer placement effects on winter wheat. Agronomy Journal 5: 707-717.
10- Sims, A.L. 2002. Hard red spring wheat response to phosphorus fertilizer place in various band widths. North West Research and Outreach Center Press 39: 245-256.
CAPTCHA Image