اثر تنش خشکی و مصرف انواع کود آلی و معدنی و بقایای آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه، ایران

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

مدیریت مصرف انواع کودهای شیمیایی و آلی و بقایای آنها در خاک از لحاظ تأثیرات زیست محیطی و عملکرد گیاهان به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک نظیر ایران حائز اهمیت می باشد. به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و مصرف انواع کودهای شیمیایی، دامی و کمپوست و بقایای آنها بر میزان رشد، عملکرد گل، عملکرد اسانس، عملکرد کامازولن و اجزای عملکرد گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)، این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل در دو سال زراعی 87-1386 و 88-1387 اجرا گردید. تیمارهای خشکی بصورت 50، 70 و 90 درصد ظرفیت زراعی مزرعه به عنوان عامل اصلی و انواع کود شامل شاهد (بدون مصرف کود)، کود شیمیایی، کود دامی (25 تن در هکتار) و کمپوست حاصل از زباله شهری (25 تن در هکتار) که در سال اول در مزرعه بابونه استفاده شده بود، به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد تنش خشکی در حد 50 درصد ظرفیت زراعی عملکرد گل در بابونه را نسبت به شاهد در هر دو سال کاهش داد. تنش ملایم خشکی سبب افزایش عملکرد اسانس و عملکرد کامازولن شد، در حالی که تنش شدید این صفات را کاهش داد. کود شیمیایی در سال اول بالاترین عملکرد و اسانس را تولید نمود که در سال دوم تفاوت معنی داری با تیمار شاهد نداشت. همچنین بقایای کودهای دامی و کمپوست در سال دوم بطور معنی داری باعث افزایش عملکرد گل، اسانس و کامازولن نسبت به بقایای کود شیمیایی و شاهد گردید. بطور کلی کودهای دامی و کمپوست در شرایط تنش خشکی در سال اول و در تمام شرایط رطوبتی در سال دوم عملکرد گل، اسانس و کامازولن مطلوبی ایجاد نموده که کاربرد آن ها در راستای اهداف کشاورزی ارگانیک و پایدار قابل توصیه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the yield and its components of chamomile (Matricaria chamomilla L.) under drought stress and organic and inorganic fertilizers using and their residue

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadian 1
  • Ahmad Ghanbari 2
  • BaratAli Siah Sar 2
1 Department of Crop Production, University of Torbat Heydarieh, Iran
2 Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran
چکیده [English]

Management of organic and inorganic fertilizer application and residual of them are very important in their effect on environment and plant yield. In order to determine the effect of drought stress and different amendments on flower, essential oil and Chamazulene yield and its components of Matricaria chamomilla L., this study was conducted as a split plot design with three replications, at Agricultural Research Station of Zabol University, Iran, during two growing seasons of 2007-2008 and 2008-2009. Treatments included W1 (non stress), W2 (75% FC) and W3 (50% FC) as main plot and three kind of residual’s fertilizers: F1 (non fertilizer), F2 (chemical fertilizer), F3 (manure) and F4 (compost) as sub plot that using in the first year. Results showed that water stress at W3 treatment reduced dry and fresh flower yield at both years. Low drought stress increased essential oil and Chamazulene yield however high drought stress decreased these variable. Chemical fertilizer caused to make the highest yield and essential oil in the first year, but in the second year, that had no different with control treatment (without fertilizer). The residue of animal manure and compost enhanced flower, oil and Chamazulene yield at the second year. In addition, animal manure and compost under drought stress in first year and under all water conditions in second year reached to the best quantitative and qualitative yield and application of them was recommendable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal manure
  • Compost
  • Chamazulene
  • Essential oil
CAPTCHA Image