اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر قابلیت جذب و کارایی مصرف نور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بمنظور بررسی اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر میزان جذب و کارایی مصرف نور، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 11 تیمار و سه تکرار در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد، به اجرا در آمد. این آزمایش بصورت نظام کم نهاده اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کشت مخلوط ذرت با تراکم معمول لوبیا باضافه 10%، 20 % و 30% لوبیای بیشتر، کشت مخلوط لوبیا با تراکم معمول ذرت باضافه 10%، 20% و 30% ذرت بیشتر، کشت مخلوط لوبیا با تراکم معمول باضافه 10%، 20 % و 30% لوبیای بیشتر با ذرت تراکم معمول باضافه 10%، 20 % و 30% ذرت بیشتر، کشت خالص ذرت و کشت خالص لوبیا بود. نتایج آزمایش نشان داد که شاخص سطح برگ، میزان جذب نور، تجمع مادة خشک و کارایی مصرف نور ذرت در تمام تیمارهای کشت مخلوط نسبت به تک کشتی ذرت افزایش یافت، در حالی که صفات نامبرده در لوبیا در تمام تیمارهای کشت مخلوط نسبت به تک کشتی کاهش یافتند. اثرات تسهیل و تکمیل کنندگی کشت مخلوط بر صفات مورد بررسی برای ذرت بیشتر از لوبیا بود. کارایی مصرف نور ذرت در طول فصل رشد به ترتیب از 92/1 (کشت خالص ذرت) تا 30/2 (تیمار کشت مخلوط تراکم معمول ذرت با تراکم معمول لوبیا باضافه 30% لوبیای بیشتر) و میانگین کارایی مصرف نور لوبیا به ترتیب 72/0 (تیمار کشت مخلوط ذرت باضافه 30% ذرت بیشتر با لوبیا باضافه 30% لوبیای بیشتر) تا 45/1 (تیمار کشت خالص) گرم بر مگاژول تشعشع فعال فتوسنتزی، متغیر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different crop plant densities on radiation absorption and use efficiency by corn (Zea mays L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.) intercropped canopy

نویسندگان [English]

  • L. Rostami
  • A. Koocheki
  • M. Nassiri Mahallati
چکیده [English]

In order to determinate the effects of plant densities in intercropped corn (Zea mays L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.) on radiation absorption and use efficiency, an experiment was conducted at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad, Iran during growing season of 2007-2008. This experiment was conducted in low input system. A randomized complete block design with three replications was used. Treatments were included bean intercropping with corn in normal density of bean plus 10%, 20% and 30% excess bean C (B+10%), C (B+20%), C (B+30%), increasing in density bean intercropping with corn in normal density of corn plus 10%, 20% and 30% excess corn B (C+10%), B (C+20%), B (C+30%) and sole crops of corn (C) and bean (B). Results indicated that leaf area index, radiation absorption, total dry matter and radiation use efficiency of corn increased in all intercropped treatments compared to sole cropping, but it reversed for bean. It seems that complementary and facilitative effects of intercropping were more for corn. Range of corn and bean radiation use efficiency was from 1.92 g.MJ-1 (in sole cropping) and 0.72 g.MJ-1 {in (C+30%) (B+30%)} to 2.30 g.MJ-1 {in C (B+30%)} and 1.45 g.MJ-1 (in sole cropping), respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaf Area Index
  • Light absorption
  • Radiation Use Efficiency
  • Row-intercropping, Total dry matter
CAPTCHA Image