تأثیر روش‌های مختلف افزایش حاصلخیزی خاک از طریق افزودن کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیکی بر عملکرد و کیفیت دانه کلزا (Brassica napus L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

منابع مختلف کودی بر عملکرد دانه، درصد روغن و کیفیت دانه تأثیر می‌گذارند. اطلاعات تأثیر همزمان منابع کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک در زراعت کلزا (Brassica napus L.)در دسترس نمی‌باشد. به منظور بررسی تأثیر روش‌های افزایش حاصلخیزی خاک بر عملکرد کمی و کیفیت دانه کلزا رقم طلایه، یک آزمایش مزرعه‌ای در دو سال‌ زراعی 87-1386 و 88-1387 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گریزه سنندج انجام گردید. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. شش راهبرد تأمین کود پایه شامل کود دامی (N1)، کمپوست (N2)، کود شیمیایی (N3)، کمپوست+ کود دامی (N4)، کمپوست+ کود دامی+ کود شیمیایی (N5) و شاهد (N6) به عنوان سطوح عامل اصلی تعیین شدند و چهار ترکیب کود‌های زیستی شامل: باکتری باسیلوس و سودوموناس (B1)، قارچ تریکودرما (B2)، باکتری باسیلوس و سودوموناس + قارچ تریکودرما (B3) و شاهد (بدون قارچ و باکتری) (B4) به عنوان سطوح عامل فرعی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که منابع مختلف کود پایه و زیستی تأثیر معنی‌داری بر عملکرد دانه دارد. بیشترین عملکرد دانه در تیماری که کود‌های آلی و شیمیایی به طور همزمان مورد استفاده قرار گرفته بود (N5) حاصل گردید. کلروفیل برگ به طور معنی‌داری تحت تأثیر روش‌های مختلف کوددهی قرار گرفت. بیشترین میزان نیتروژن دانه (85/42 میلی‌گرم در گرم) و کمترین نسبت (N/S) در تیمار N5 به دست آمد. بیشترین درصد روغن در تیمار (N1) و (N2) بیشترین عملکرد روغن در تیمار (N5) حاصل گردید. در نهایت کاربرد کود‌های آلی و بیولوژیک در کنار کود شیمیایی باعث بهبود عملکرد و کیفیت دانه کلزا گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different methods of soil fertility increasing via application of organic, chemical and biological fertilizers on grain yield and quality of canola (Brassica napus L.)

نویسندگان [English]

  • K. Mohammadi
  • A. Ghalavand
  • Majid Agha Alikhani
  • A. Rokhzadi
چکیده [English]

Different resource of fertilizers had an effect on grain yield, oil and grain quality. Information regarding the effect of simultaneous application of organic, chemical and biological fertilizers on canola (Brassica napus L.) traits is not available. In order to study the effect of different systems of soil fertility on grain yield and quality of canola (Talayeh cultivar), an experiment was conducted at experimental farm of Agricultural Research Center of Sanandaj, Iran, during two growing seasons of 2007-2008 and 2008-2009. The experimental units were arranged as split plots based on randomized complete blocks design with three replications. Main plots consisted of five methods for obtaining the basal fertilizers requirement including (N1): farm yard manure; (N2): compost; (N3): chemical fertilizers; (N4): farm yard manure + compost and (N5): farm yard manure + compost + chemical fertilizers; and control (N6). Sub plots consisted four levels of biofertilizers were (B1): Bacillus lentus and Pseudomonas putida; (B2): Trichoderma harzianum; (B3): Bacillus lentus and Pseudomonas putida and Trichoderma harzianum; and (B4): control, (without biofertilizers). Results showed that basal fertilizers and biofertilizers have a significant effect on grain yield. The highest grain yield was obtained from N5 treatment in which organic and chemical fertilizers were applied simultaneously applied. Basal fertilizers, biofertilizers have a significant effect on leaf chlorophyll. The highest nitrogen content (42.85 mg.g-1) and least amount of (N/S) were obtained from N5 treatment. The highest oil percent was obtained from N1 and N2 treatments and highest oil yield was obtained from N5 treatment. Finally, application of organic manure and biofertilizers with chemical fertilizer led to an increase in yield and quality of canola grain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizer
  • Compost
  • Farmyard manure
  • Oil
CAPTCHA Image