دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1388 
تأثیر تراکم و آرایش کاشت ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) بر میزان مصرف علفکشها

صفحه 11-18

10.22067/jag.v1i2.2678

ندا صفدری‌منفرد؛ ایرج الله دادی؛ محمدعلی باغستانی؛ حمید ایران نژاد؛ اسکندر زند؛ عاطفه رزازی


اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز

صفحه 71-79

10.22067/jag.v1i2.2688

ریحانه عسگرپور؛ رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ علی اصغر محمد آبادی


ارزیابی تحمل به شوری تاج خروس (Amaranthus retrofelexus L.) در مرحله سبز شدن و گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده

صفحه 109-115

10.22067/jag.v1i2.2692

محسن زعفرانیه؛ جعفر ولی زاده؛ سید مسعود ضیایی؛ مجید جعفری؛ محبوبه محسنی بابعبدانی