دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1388 
2. ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا

10.22067/jag.v1i1.2650

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ فرزاد مندنی؛ حسن فیضی؛ شهرام امیر مرادی


8. مدیریت تلفیقی علف هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) در مزارع گندم در شرایط هیرم کاری

10.22067/jag.v1i1.2656

محمدعلی باغستانی میبدی؛ حسن سیدی پور؛ اسکندر زند؛ مهدی مین باشی معینی؛ فریبا میقانی؛ علی لشکری


11. اثر الگوهای مختلف کاشت ذرت (Zea mays L.) در کاهش مصرف علفکش فورام سولفورون (اکوئیب)

10.22067/jag.v1i1.2659

مهران صفرخانلو؛ اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ علیرضا ولدآبادی؛ علیرضا باقری