بررسی واکنش برخی گیاهان کشت شده در تناوب با گندم نسبت به بقایای علفکش‌های سولفونیل اوره در استان خوزستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران

2 بخش تحقیقات علفهای هرز مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، ایران

3 پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

به منظور مطالعه اثر بقایای علفکش‌های سولفونیل اوره قابل استفاده در گندم، بر روی محصولاتی که در تناوب با گندم قرار می‌گیرند، دو آزمایش دو ساله طی سال‌های 1385 و 1386در اهواز اجرا شد. در آزمایش اول، سال اول 10 تیمار علفکشی در زراعت گندم مصرف و بلافاصله پس از برداشت گندم به جای آن ذرت کشت شد. تیمارهای علفکشی بکار رفته در سال اول عبارت بودند از علفکش‌های شوالیه (یدوسولفورون+ مزوسولفورون+ مفن‌پایر) به مقدار 400 گرم در هکتار، آپیروس (سولفوسولفورون) به مقدار 28، 42، 56 و 68 گرم در هکتار، مگاتن (کلروسولفورون) به مقدار 20 گرم در هکتار، برومایسید+تاپیک (برومایسید ام آ+ کلودینافوپ پروپارژیل) به مقدار 5/1+8/0 لیتر در هکتار، علفکش توتال (سولفوسولفورون+ مت سولفورون) 45گرم در هکتار به همراه 1250میلی‌لیتر مواد افزودنی همراه، آتلانتیس (یدوسولفورون+ مزوسولفورون+ مفن‌پایر) به مقدار 5/1 لیتر در هکتار و تیمار بدون مصرف علفکش. آزمایش دوم نیز مشابه آزمایش اول بود، با این تفاوت که پس از برداشت گندم، گیاه زراعی ماش کشت گردید. در این آزمایش‌ها عملکرد دانه و بیولوژیک و همچنین شاخص برداشت محصولاتی که در تناوب با گندم قرار گرفتند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، هنگامی که گیاهان ‌زراعی ماش و ذرت در تناوب با گندم قرار گرفت، بقایای علفکش‌های مگاتن و دزهای 56 و68 گرم در هکتار آپیروس مصرف شده در گندم به ترتیب با 37، 24 و 21 درصد کاهش محصول ماش و 36، 10 و 17 درصد کاهش محصول ذرت بیشترین اثر منفی را بر این گیاهان داشتند. به طور کلی به نظر می‌رسد که باید واکنش گیاهان نسبت به بقایای علفکش‌های سولفونیل‌اوره را بیشتر مورد توجه قرار داد و در این ‌خصوص در آینده تحقیقات بیشتری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of some crops grown in rotation with wheat to the residues of sulfonylurea herbicides in Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Reza Poorazar 1
  • Eskandar Zand 2
  • Mohammad Ali Baghestani 2
  • Hamed Mansoori 3
  • Reza Deihim Fard 3
1 Khozestan Agricultural and Natural Resources Research Center, Iran
2 Department of Weed Research, Plant Protection Research Institute, Iran
3 Research Institute of Environmental Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Maize and mungbean rotational responses to sulfonylurea herbicides applied on wheat at the previous year were investigated in two separated experiments at Ahvaz in 2006 and 2007. In the first experiment, 10 treatments of herbicides applied to wheat at the year before planting, and after wheat harvesting, the maize crop was planted. Treatments consisted of Chevaliar (idosulfosulfuron + mesosulfuron) at 0.4L/ha, Apyrus (sulfosulfuron) at 28, 42, 56 and 68 g/ha, megaton (chlorsulfuron) at 20 g/ha, bromicide + topic ("bromoxynil + MCPA"+ clodinafop-propargyl) at 1.5+0.8 L/ha, Total (sulfosulfuron +mesosulfuron) at 45 g/ha, atlantis (idosulfuron + mesosulfuron ) at 1.5 L/ha and non-treated control. The second experiment was the same as the first one, but the rotational crop following wheat was mungbean. Grain yield, biological yield and harvest index of rotational crops were analyzed. According to the result, when mungbean and maize were planted in rotation with wheat, residues of megaton and apyrus at 56 and 68 g/ha, had the most negative impacts on their yields. So that yield reduction were 37%, 24% and 21% in mungbean and 36%, 10% and 17% in maize, respectively. Therefore, it is needed to pay more attention to the response of rotational crops following wheat to residues of sulfonylurea herbicides in soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pesticide
  • Persistence of herbicide
  • Cereal
  • Weed
Anonymous., 2003. Crop Protection Handbook. The gold standard platinum. Biesterfeld.
2- Friesen, G.H., Wall, D. A., 1991. Residual effect of CGA-131036 and chlorsulfuron on spring-snow rotational
crops. Weed Sci. 39, 280-283.
3- Gunther, P., Pesretmer, M., Rahman, A., Nordmeyer, H., 1993. A bioassay technique to study the leaching
behavior of sulfonylurea herbicides in different soils. Weed. Res. 33, 177-185.
4- Hadizadeh, M.H., 2008. Investigating the effects of organic matter amendments and sulfosulfuron application rates
on its persistence and biological traits of soil in wheat fields. Ph.D. Thesis. Fac. Agric. Ferdowsi Univ Mashhad.
Iran. (In Persian with English summary).
5- Kelley, J.P., Peeper, T.F., 2003. Whaet (Triticum aestivum) and rotation crop response to MON 37500. Weed.
Technol. 17, 55-59.
6- Montazeri, M., Zand, E., Baghestani, M.A., 2005. Weeds and Their Control in Wheat Fields of Iran. Plant Pest and
Diseases Research Institute Publication. (In Persian).
7- Mousavi, S.K., Zand, E., Saremi, H., 2005. Physiological Function and Application of Herbicides. Plant Pest and
Diseases Research Institute Publication and Zanjan University Press. (In Persian).
8- Moyer, J.R., 1995. Sufonylurea herbicides effects on following crops. Weed. Technol. 9, 373-379.
9- Pang, S.S., Guddat, L.W., Duggleby, R.G., 2003. Molecular basis of sufonylurea herbicide inhibition of
acetohydoxyacid synthase. The Journal of Biological Chemistry. 278, 7639-7644.
10- Peterson, M.A, Arnold, W.E., 1985. Response of rotational crops to soil residues of chlorosulfuron. Weed. Sci. 34,
34 نشریه بوم شناسی کشاورزی، جلد 1، شماره 2، سال 1388
131-136.
11- Rahman, A., 1989. Sensitive bioassays for determining residues of sufonylurea herbicides in soil and their
availability to crop plants. Hydrobiologia. 188/189: 367-375.
12- Shinn, S.L., Thill, D.C., Price, W.J., Ball, D.A., 1998. Response of downy brome (Bromus tectorum) and rotational
crops to MON 37500. Weed. Technol. 12, 690–698.
13- Tomlin, C.D.S., 2005. A World Compendium ,the e-Pesticide Manual. Brithis Crop Protction Concil.
14- Zand, E., Baghestani, M.A., 2002. Weed Resistance to Herbicides. Jahade Daneshgahi of Mashhad Press. (In
Persian).
CAPTCHA Image