دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آبان 1399 
ارزیابی بهبود عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از مایه تلقیح باکتری‌های محرک رشد

صفحه 447-467

کاظم خاوازی؛ ولی فیضی اصل؛ محمدحسین سدری؛ علی اشرف طلیعی؛ جعفر گوهرگانی؛ محمد اسماعیلی؛ رضا سلیمانی


ارزیابی بیلان نیتروژن در نظام‌های زراعی تولید گندم(Triticum aestivum L.) ایران

صفحه 523-540

حمید رضا توکلی کاخکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ محسن جهان؛ علیرضا بهشتی