دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 43، فروردین 1399 

علمی - پژوهشی

مطالعه دامنه وسیع تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا (Brassica napus L.)

صفحه 1-13

10.22067/jag.v12i1.40807

علیرضا کوچکی؛ مهدی عزیزی؛ علی نوروزیان؛ سمانه نجیب نیا