دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 44، تیر 1399 

علمی - پژوهشی

بررسی تنوع محصولات زراعی و باغی در استان زنجان

صفحه 179-193

10.22067/jag.v12i2.69227

حسین کاظمی؛ سمانه بخشنده لاریمی؛ سهیلا قلیخانی؛ قربانعلی رسام