دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تیر 1394 

علمی - پژوهشی

تأثیر باکتری های ریزوبیوم بر غلظت K، Ca و Na گیاه گندم (Triticum aestivum L.) در خاک های شور

صفحه 147-155

10.22067/jag.v7i2.50224

سمیه همایون؛ امیر لکزیان؛ غلامحسین حق نیا؛ رضا خراسانی