بررسی کاربرد کود های زیستی و آلی بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare )

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

یکی از راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت محصولات کشاورزی بکارگیری کودهای زیستی در تولید محصولات می باشد. بر این اساس به منظور بررسی تأثیر قارچ مایکوریزا، ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر خصوصیات رشد و عملکردگیاه دارویی رازیانه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. فاکتورهای آزمایش شامل قارچ مایکوریزا (بدون تلقیح و تلقیح با قارچ Glomus intraradices)، ورمی کمپوست در سه سطح (0، 4 و 8 تن در هکتار) و اسید هیومیک در دو سطح (محلول پاشی و عدم محلول پاشی) بودند. نتایج نشان داد که اثر اصلی کاربرد قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر ارتفاع، تعداد چتر، وزن دانه در بوته، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی دار بود. بطوریکه قارچ مایکوریزا عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک را به ترتیب به میزان 5/8 و 20 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. همچنین وزن هزار دانه در این بررسی بطور معنی داری تحت تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و اسید هیومیک قرار گرفت.نتایج این بررسی نشان داد که اثر متقابل قارچ میکوریزا و ورمی کمپوست بر تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی دار بود. بطوریکه بیشترین وزن هزار دانه و عملکرد دانه از ترکیب تیماری مایکوریزا و 8 تن در هکتار ورمی کمپوست بدست آمد(بترتیب حدود 21 و 45 درصد افزایش نسبت به شاهد). هم چنین ترکیب تیماری قارچ مایکوریزا، ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر ارتفاع و عملکرد بیولوژیک رازیانه اثر معنی داری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effects of bio and organic fertilizers on growth characteristics and yield of Fennel (Foeniculum vulgar)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Gholami
  • Iman Akbari
  • Hamid Abbas Dokht
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

One of the strategies for improving the quality of agricultural products is using bio-fertilizers. So in order to study the effects of mycorrhizal fungi, vermicompost and humic acid on growth characteristics and yield of Fennel, an experiment was studied on research farm of agricultural college of Shahrood University. This study was conducted as factorial experiment based on completely randomized block design with three replications. Factors include: mycorrhizal fugi( inoculated with Glomus intraradices and without inoculated), vermicompost(0,4,8 ton.ha-1) and humic acid( foliar and non-foliar application). Results of this study showed, the main effects of mycorrhizal fungi, vermicompost and humic acid on height, no. of umbels, seed weight per plant, biological and grain yield were significant. Mycorrhizal inoculation increased biological and grain yield compared with control plots about 8.5 and 20%, respectively. In this study 1000 seed weight significantly was affected by vermicompost and humic acid application. Interaction effects of mycorrhizal fungi, vermicompost on no. of seed per umbel, 1000 seed weight and grain yield was significant. So , the highest 1000 seed weight and grain yield were obtained from combination of mycorrhizal inoculation and 8 ton vermicompost( about 21 and 45 % increase in compare with control). Also the effects of combination of mycorrhizal fungi, vermicompost and humic acid on plant height and biological yield of fennel were significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mycorrhiza
  • Vermicompost
  • Humic acid
  • foeniculum vulgar
  • Biofertilizer
CAPTCHA Image