آیا کشاورزان حاضرند برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده مشارکت مالی داشته باشند؟ (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط و بهره گیری از مدل توبیت به روش دو مرحله ای هکمن می باشد. برای دستیابی به هدف مورد نظر تعداد 100 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده، از کشاورزان حوضه آبخیز رودخانه کشف رود شهرستان مشهد در سال 1392جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای سن، شاخص 3 (موافقت کشاورزان با ورود فاضلاب شهری و روستایی به رودخانه کشف رود)، کل میزان سموم شیمیایی مصرفی سالانه تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای جنسیت، کل سطح زیر کشت، شاخص1(موافقت کشاورزان با فواید جلوگیری از شستشوی خاک)، شاخص4 (موافقت کشاورزان با خوب بودن کیفیت آب و خاک)، شاخص 5 (موافقت کشاورزان با سرمایه گذاری برای حفظ آب وخاک)، تجربه به کارگیری عملیات حفاظتی آب و خاک تأثیر منفی و معنی داری بر تصمیم به تمایل به مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده دارد. همچنین متغیرهای سن، نوع فعالیت کشاورزی، محصولات زیر کشت، کل میزان کود شیمیایی مصرفی سالانه، کل میزان سموم شیمیایی مصرفی سالانه، شاخص 3 (موافقت کشاورزان با ورود فاضلاب شهری و روستایی به رودخانه کشف رود) تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای پس انداز خالص کشاورزی، وضعیت مالکیت زمین، تجربه به کارگیری عملیات حفاظتی آب و خاک، کل سطح زیر کشت، شاخص 4 (موافقت کشاورزان با خوب بودن کیفیت آب و خاک) و جنسیت تأثیر منفی و معنی داری بر میزان مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی آب آلوده دارد.نتایج همچنین نشان داد که میانگین حداکثر میزان مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی آب آلوده در هکتار در سناریوهای 1 تا 5 بهترتیب 134500، 179500، 225500، 271000 و 354500 ریال می باشد.با توجه به یافته های مطالعه، پیشنهادهایی برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Whether Farmers are Willing to Financial Participation for Reducing the Adverse Environmental Effects of Contaminated Water? (A case study of Kashaf- Rood Basin in Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Hannane Aghasafari
  • Mohammad Ghorbani
Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate financial participation of farmers to reduce the adverse environmental effects of contaminated water by using Contingent Valuation approach and Tobit model by Heckman's two stage. To achieve the desired goal, 100 questionnaires collected by a random sampling from farmers of Kashaf- rood basin in Mashhad city in 2014. Results showed that variables of age, index 3 (farmers agree with rural and urban sewage inflow into Kashaf-rood river), total amount annual consumption of chemical pesticides and variables of sex, total area under cultivation, index1 (farmers agree with benefits of preventing soil washing), index 4 (farmers agree with well being of available soil and water) and index 5 (farmers agree with investments to protect the soil and water), experience in the use of soil and water conservation practices have a significant and positive and negative impact on farmers' decisions to participate in financial for reducing the adverse environment a effects of contaminated water, respectively. also, variables of age, type of agricultural activity, under cultivation crops,total amount annual consumption of fertilizer per year, total amount annual consumption of chemical pesticides, index 3 (farmers agree with rural and urban sewage inflow into Kashaf-rood river) and variables of net savings of agriculture, land ownership status, experience in the use of soil and water conservation practices, total area under cultivation, index 4 (farmers agree with well being of available soil and water), sex have a significant and positive and negative impact on the amount of farmers financial participation for reducing the adverse environmental effects of contaminated water, respectively. Also study results showed that average of maximum amount farmers financial participation for reducing the adverse environmental effects of contaminated water per hectare in the five scenarios to be 134500, 179500, 225500, 271000and354500 rials, respectively. According to the study results,suggestions is presented for reducing the adverse environmental impacts of contaminated water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adverse environmental effects
  • contaminated water
  • Contingent Valuation
  • farmers financial participation
  • Tobit model
CAPTCHA Image