دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 25، مهر 1393