اثر روش های خاکورزی وکنترل شیمیایی بر تراکم و پراکنش گونه های علف هرز پنبه در کشت دوم بعد از گندم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر استفاده توام از روش‏های متفاوت خاکورزی و کنترل علف های هرز بر تنوع گونه ای و تراکم علف های هرز پنبه، آزمایشی در سال 1391 در شهرستان بشرویه بصورت اسپیلت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی به اجرا درآمد. فاکتور های آزمایش شامل روش خاکورزی پنبه به عنوان فاکتوراصلی در 3 سطح شامل: خاکورزی مرسوم (گاوآهن برگردان دار)، بی‏خاکورزی و کم‏خاکورزی (چیزل + دیسک) و روش‏های کنترل علف‏های هرز در 5 سطح (علف‏کش تری فلوکسی سولفورون سدیم به میزان 10، 15 و 20 گرم در هکتار به همراه سیتوگیت دو در هزار، به همراه تیمارهای وجین و عدم کنترل علف‏های هرز) به عنوان فاکتور فرعی در 4 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که روش های خاکورزی تاثیر بسزایی در تراکم و ترکیب علف های هرز پنبه دارد. روش های خاکورزی حفاظتی (کم و بی خاکورزی) نسبت به خاکورزی مرسوم، باعث افزایش تراکم علف های هرز باریک برگ شد در حالیکه تراکم علف های هرز پهن برگ کاهش یافت. در تیمار بدون خاکورزی بیشتر علف های هرز چندساله به خصوص پنجه مرغی غالب بود اما در روش خاکورزی مرسوم بیشتر علف های هرز یکساله از قبیل ارزن وحشی، سوروف، تاج خروس و سلمک غالبیت داشت. در روش کم خاکورزی هم علف هایهرز چندساله وجود داشت و هم علف های هرز یکساله. بیشترین کاهش تراکم علف های هرز (باریک و پهن برگ) در مزرعه پنبه، تحت تاثیر دوز 20 گرم انوک در هکتار به همراه سیتوگیت در خاکورزی مرسوم مشاهده شد و خاکورزی حفاظتی در رتبه بعدی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Soil Disturbance Methods and Weeds Control on the density and distribution of Cotton’s (Gossypium hirsutum) weeds after wheat

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Sardar 1
  • Mohammad Ali Behdani 2
  • Seyed Vahid Eslami 2
  • Sohrab Mahmoodi 1
1 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effect of combined use of different soil tillage methods and weed control on cotton yield, a split plot experiment based on randomized complete block design was conducted at the city of Boshruyeh in 2012. Experiment factors were tillage method as Main-plots with three levels, including conventional tillage, no-till system and minimum tillage; and different methods of weed control at 5 levels (the herbicide trifloxysulfuron sodium at 10, 15 and 20 g ha-1, as well as no weeding and hand hoeing) as sub-plots with four replications. The results showed weed density and weeds species were affected by tillage methods significantly. The methods of (no-till or less) conservation tillage than conventional tillage, increased density, narrow leaf weeds in broadleaf weeds while the density decreased. Perennial weeds specially Cynodon dactylon L. were more observed in no tillage treatment but annual weeds for example Setaria spp, Echinochloa crus gali L. , Amaranthus sp.and chenopodium album l. were more dominant in common tillage. In low tillage treatments (Chisel and Disk) there was both annual and perennial weeds. conventional tillage was observed the Most weed density decreased (narrow and broad-leaved) weeds in cotton field in used of dose of 20 g ha envok with Sytvgyt and conservation tillage was next in rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fibrous plants
  • Envok
  • Weed species diversity
  • Conservation tillage
CAPTCHA Image