دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 37، مهر 1397 
بررسی اثر دامنه وسیع وزن بنه‌ بر رشد و گلدهی زعفران (Crocus sativus L.)

صفحه 635-646

10.22067/jag.v10i3.32435

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ عبداله ملافیلابی؛ علی نوروزیان


ارزیابی کارایی مصرف نیترو‍ژن در نظام‌های زراعی تولید گندم (Triticum aestivum L.)

صفحه 699-718

10.22067/jag.v10i3.54239

حمید رضا توکلی کاخکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ علیرضا بهشتی