ارزیابی توان رقابتی کنجد (L. Sesamum indicum) و ماش (Vigna radiata L.) در دو بوم نظام تک کشتی و کشت مخلوط

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

به منظور مطالعه پتانسیل تولید و توان رقابتی گیاهان کنجد و ماش، آزمایشی در تابستان 1391 در مزرعه‏ی تحقیقاتی دانشکده‏ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. طرح آزمایشی به صورت کرت‏های یک بار خورد شده در قالب بلوک‏های کامل تصادفی و با سه تکرار بود. تیمار اصلی شامل دو آرایش کشت (فواصل بین ردیف 50 و 75 سانتی‏متر) بود. عامل فرعی نسبت‏های مختلف تراکمی گیاهان در پنج سطح (شامل نسبت 0، 25، 50، 75 و100% تراکم بوته) بود. خصوصیات عملکرد و واکنش رقابتی گیاهان در الگوی کشت بررسی شد. این آزمایش نشان داد که بیش‏ترین عملکرد دانه در نسبت تراکمی 50+50% بدون تأثیر معنی‏دار افزایش فاصله ردیف از 50 به 75 سانتی‏متر به دست آمد (به ترتیب 05/2 و 2 تن در هکتار). در اکثر موارد عملکرد دانه‏ی کنجد بیش‏تر از ماش بود. با افزایش نسبت تراکمی هر یک از گیاهان، عملکرد دانه‏ی هر یک از آن‏ها نیز بهبود یافت. افزایش فواصل بین ردیف، شاخص برداشت مخلوط را بهبود داد (از 6/26 به 8/32) که در اکثر حالات به علت افزایش عملکرد دانه و کاهش عملکرد بیولوژیک بود. مقدار شاخص نسبت برابری زمین در کلیه‏ی الگوهای مخلوط بیش‏تر از یک بود که بیان‏گر برتری کشت مخلوط دو گیاه نسبت به تک کشتی است. البته گیاه کنجد توان رقابتی بیش‏تری نسبت به ماش داشت. لذا در تیمار‏هایی که بیش‏ترین عملکرد مخلوط را دارا بودند، کنجد گونه‏ی غالب مخلوط بود. به منظور مطالعه پتانسیل تولید و توان رقابتی گیاهان کنجد و ماش، آزمایشی در تابستان 1391 در مزرعه‏ی تحقیقاتی دانشکده‏ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the competitiveness of Sesame and Mung bean Crops in both Monocropping and Intercropping Systems

نویسندگان [English]

  • Sajad Rastgoo
  • Amir Aynehband
  • Esfandiar Fateh
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In order to study the productivity and competition ability of Sesame and Mung bean, a field experiment was conducted in Agriculture Faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz at 2012. Experimental design was split-plot based of RCB with 3 replications. Main plot included 2 planting patterns and sub-plots included 5 plant density ratios. Our result showed that both 50 & 75 cm inter-rows in 50+50% density ratios had the highest intercrop grain yield, respectively (2.05 & 2 ton/ha) In most treatments, Sesame had the higher grain yield than Mung bean. Increasing of plant density had positive effect on yield improving of both crops. The harvest index (HI) was improved by increasing of inter-row due to increase in grain yield and decrease in biological yield. The LER index was higher than that one in all intercropping treatments that result of priority of intercropping systems than mono cropping systems. Sesame had higher competition ability than mung bean, so this crop was dominant crop in intercropping systems than mung bean.
In order to study the productivity and competition ability of Sesame and Mung bean, a field experiment was conducted in Agriculture Faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz at 2012. Experimental design was split-plot based of RCB with 3 replications. Main plot included 2 planting patterns and sub-plots included 5 plant density ratios. Our result showed that both 50 & 75 cm inter-rows in 50+50% density ratios had the highest intercrop grain yield, respectively (2.05 & 2 ton/ha) In most treatments, Sesame had the higher grain yield than Mung bean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggressively
  • Land equivalent ratio
  • Competition intensity
  • plant density ratio
1- Ali, M.O., Alam, M.J., Alam, M.S., Islam, M.S., Islam, M.A., and Shahin-Uz-Zaman, M. 2007. Study of mixed cropping mungbean with sesame at different seeding rates. International Journal of Sustainable Crop Production 2(5): 74-77.
2- Aynehband, A., and Behrooz, M. 2011. Evaluation of cereal-legume and cereal-pseudocereal intercropping systems through forage productivity and competition ability. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences 10(4): 675-683.
3- Aynehband, A., Behrooz, M., and Afshar, A.H. 2010. Study of intercropping agroecosystem productivity influenced by different crops and planting ratios. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences 7(2): 163-169.
4- Banik, P., Sasmal, T., Ghosal, P.K., and Bagchi, D.K. 2000. Evaluation of mustard (Brassica campestris var. Toria) and legume intercropping under 1:1 and 2:1 row-replacement series systems. Journal of Agronomy and Crop Science 185: 9-14.
5- Bhatti, I.H., Ahmad, R., Jabbar, A., Virk, Z.A., and Aslam, M. 2008. Agro-Economic performance of mungbean intercropped in sesame under different planting patterns. Pakistan Journal of Agricultural Science 45(3): 25-28.
6- Dhima, K.V., Lithourgidis, A.S., Vasilakoglou, I.B., and Dordas, C.A. 2007. Competition indices of common vetch and cereal intercrops in two seeding ratio. Field Crops Research 100: 249-256.
7- Ghosh, P.K. 2004. Growth, yield, competition and economics of groundnut/cereal fodder intercropping systems in the semi-arid tropics of India. Field Crops Research 88: 227-237.
8- Hauggaard-Nielsen, H., and Jensen, E.S. 2001. Evaluation pea and barley cultivars for complementarily in intercropping at different levels of soil N availability. Field Crops Research 72: 185-196.
9- Koocheki, A., Lalehgani, B., and Najibnia, S. 2009. Evaluation of productivity in bean and corn intercropping. Iranian Journal of Field Crop Research 7(2): 605-614. (In Persian with English Summary)
10- Oroka, F.O., and Omoregie, A.U. 2007. Competition in rice-cowpea intercrops as affected by nitrogen fertilization and plant population. Scientia Agricola (Piracicaba, Braz) 64: 621-629.
11- Oseni, T.O. 2010. Evaluation of Sorghum-Cowpea Intercrop Productivity in Savanna Agro-ecology using Competition Indices. Journal of Agricultural Science 2(3): 229-234.
12- Pouramir, F., Nassiri Mahallati, M., Koocheki, A., and Ghorbani, R. 2010. Evaluation the effect of different planting ratios on yield and yield components of intercropping sesame and chickpea in additive series. Iranian Journal of Field Crops Research 8(3): 393-402. (In Persian with English Summary)
13- Sobkowicz, P. 2006. Competition between triticale (Triticosecale Witt.) and field beans (Vicia faba var. minor L.) in additive intercrops. Plant, Soil and Environment 2: 47-54.
14- Wahla, I.H., Ahmad, R., Ehsanullah, Ahmad, A., and Jabbar, A. 2009. Competitive function of components crops in some barley based intercropping systems. International Journal of Agriculture and Biology 11: 69-72.
15- Yilmaz, F., Atak, M., and Erayman, M. 2008. Identification of advantages of maize-legume intercropping over solitary cropping through competition indices in the East Mediterranean region. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 32: 111-119.
16- Zhang, F., and Li, L. 2003. Using competitive and facilitative interactions in intercropping systems enhances crops productivity and nutrient-use efficiency. Plant and Soil 248: 305-312.
CAPTCHA Image