امکان سنجی کشت یونجه یکساله (Medicago scutellata) در شهرستان آق قلا (استان گلستان) با استفاده از GIS

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

در این تحقیق به منظور امکان سنجی اراضی کشاورزی شهرستان آق قلا در استان گلستان جهت کشت یونجه ی یکساله(Medicago scutellata)، از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تصمیم گیری چند معیاره استفاده شد. بدین منظور اطلاعات و لایه های مورد نیاز از منطقه مورد بررسی در سال 1392 جمع آوری و نقشه های موضوعی مورد نیاز تهیه شد. از روش‌های کریجینگ (مدل‌های گوسی، نمایی و کروی) و نیز وزن‌دهی فاصله معکوس برای تهیه لایه‌های متغیرهای محیطی استفاده شد. سپس لایه های رقومی عوامل محیطی در محیط GIS با اختصاص وزن حاصل از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( (AHP روی هم‌گذاری وزنی و تلفیق شدند. در انتها لایه نهایی در 4 پهنه بسیار مستعد، مستعد، نیمه مستعد و غیر مستعد طبقه بندی شد. نتایج نشان داد که به ترتیب 1/23 درصد و 2/47 درصد اراضی کشاورزی این شهرستان برای کشت یونجه یکساله بسیارمستعد و مستعد هستند. در این مناطق مقدار بارش و اکثر متغیرهای حاصلخیزی خاک و توپوگرافی در سطح مطلوبی قرار داشتند. مناطق نیمه مستعد و غیر مستعد (حدود 30 درصد اراضی) نیز بیشتر در شمال غربی، شرق و جنوب اراضی زراعی شهرستان قرار گرفتند. از دلایل وجود این پهنه‌ها، عدم تطبیق نیازهای محیطی مورد نیاز گیاه یونجه یک‌ساله با خصوصیات بوم‌شناختی این اراضی می‌باشد.در این مطالعه میزان بارش اندک، EC بالا در حدود 30 دسی زیمنس بر متر، محتوی پایین ماده آلی، کلسیم و پتاسیم از عوامل محدود کننده کشت شناخته شد..در این مطالعه میزان بارش اندک، EC بالا در حدود 30 دسی زیمنس بر متر، محتوی پایین ماده آلی، کلسیم و پتاسیم از عوامل محدود کننده کشت شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of annual alfalfa (Medicago scutellata) cropping in Aq-Qalla township (Golestan province) using GIS

نویسندگان [English]

  • Niloofar Nasrollahi
  • Hossein Kazemi
  • Behnam Kamkar
Department of Agronomy, Faculty of Crop Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
چکیده [English]

In this study, geographical information system (GIS) and multi-criteria evaluation (MCE) were applied to feasibility of agricultural lands in Aq-Qalla township for annual alfalfa (Medicago scutellata) cultivation. For this purpose, required data and information of the study area collected during 2013, and thematic maps were provided. Kriging and IDW methods were applied to interpolation of environmental variables. The digital environmental layers overlaid and integrated in GIS media in respect to AHP weights and then zoning of lands carried out in four classes (high suitable, suitable, semi suitable and non-suitable). The results showed that 23.1% and 47/2% of this area were high suitable and suitable for alfalfa cropping, respectively. These zones had enough rainfall, suitable topography and high fertility. The semi- suitable and non- suitable regions (about 30% of area) were located in the northwest, east and south of Aq-Qalla township. In these zones, the environmental requires of annual alfalfa had not fitted to ecological variables of agricultural land. In this study, the limitation factors were including: high EC (about 30 dS/m), deficient of organic matter, K and Ca
In these zones, the environmental requires of annual alfalfa had not fitted to ecological variables of agricultural land. In this study, the limitation factors were including: high EC (about 30 dS/m), deficient of organic matter, K and Ca.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land suitability
  • Medicago scutellata
  • Geographical information system
  • Kriging
1- Abarsajy, G.C., and Hussein, A.S. 2000. Comparison of forage yield of alfalfa varieties in rainfed conditions. Research Journal of Grassland and Deser 11(1): 34-43. (In Persian with English Summary)
2- Al-Mashreki, M.H., Akhir, J. B.M., Rahim, S.A., Desa, K.M., Lihan, T., and Haider, A.R. 2011. Land suitability evaluation for sorghum crop in the Ibb Governorate, Republic of Yemen using remote sensing and GIS techniques. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 5(3): 359-368.
3- Ashraf, S., Munokyan, R., Normohammadan, B., and Babaei, A. 2010. Qualitative land suitability evaluation for growth of wheat in northeast of Iran. Research Journal of Biological Science 5: 548-552.
4- Ashraf, S. 2011. Land suitability evaluation for irrigated barley in Damghan plain, Iran. Indian Journal of Sciences and Technology 4: 1182-1187.
5- Askari, M., Sarmadian, F., Khodadadi, M., and Norouzi, A. A. 2009. Ecological agriculture zoning using remote sensing and geographic information systems (GIS) in the Takestan area. Journal of Soil and Water Research 40: 93-104. (In Persian with English Summary)
6- Bahrani, M.G. 2005. Forage production of plants. Shiraz University Press. 150 pp. (In Persian)
7- Bammery, M., Bahrami, H., and Masyh-Abady, M.H. 2003. Qualitative land suitability evaluation for irrigated wheat, barley and alfalfa in Iranshahr plain Chah Shur. Journal of Soil and Water Sciences 17(2): 195-208. (In Persian with English Summary)
8- Bhagat, R.M., Singh, S., Sood, C., Rana, R.S., Kalia, V., Pradash, S., Immerzeel, W., and Shrestha, B. 2009. Land suitability analysis for cereal production in Himachal Pradash (India) using Geographical Information System. Journal Indian Society Remote Sensing 37: 233- 240.
9- Bihen, S.K., Saha, S.K., Pande, L.M., and Prased, J. 1992. Use of remote sending and GIS technology in sustainable agricultural management and development. Indian Institute of Remote Sending, NRSA DEHRADUN-248001.
10- Briza, Y., Delionardo, F., and Spisni, A. 2005. Land evaluation in the province of Ben Sliman, Morocco. 21st Course Professional Master. Remote Sensing and Natural Resources Evaluation., 10 Nov 2000– 22 June 2005, IAO Florence, Italy 21: 62-78.
11- Dayal, R., Singh, G., and Sharma, R.G. 2000. Growing legumes and cereal mixture under dry farming condition. Indian Journal Agronomy 12: 126- 131.
12- Dorry, M., Naseri, G., and Akbarzade, H. 2007. Annual production of alfalfa cultivars under rainfed conditions in Gorgan. Journal of Research of Grassland and Desert 4: 455-463. (In Persian with English Summary)
13- Ehteramiyan, K., Niya-Gharaei, M., Motamedi, M., Gharaei, S., Rafiei, M., and Zabol Abbasi, F. 2009. Climatic zoning in north Khorasan for dryland wheat cultivation. Journal of Geographic Science 14: 45-62. (In Persian)
14- Esfandiari, S., Morad-Hasanloo, A., Farshadfar, M., and Safari, H. 2008. Comparison of performance and physiological characteristics of 5 dryland annual alfalfa in Kermanshah province. Research Journal of Genetics and Breeding of Pastures and Forests (16): 294-285. (In Persian with English Summary)
15- Eshghizadeh, H.R., Chaichi, M.R., Ghalavand, V., Shabani, G., Azizi, K., and Torknejad, A. 2007. Annual survey of intercropping on yield and protein content of alfalfa and barley under dryland conditions. Journal of Agronomy and Horticulture production (75): 103-112. (In Persian)
16- Francis, C.M. 2000. Selection and agronomy of medics for dryland pasture in Iran. Journal Agricultural Research 43: 1571-1581.
17- Ghanei- Motlagh, G., Pashaee- Aval, A., Khormali, F., and Mosaedi, A. 2009 . Preparing the soil Salinity map for site-specific management, case study: some farm lands in northeast of Aq-Qalla. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 5: 75-82. (In Persian with English Summary)
18- Golestan Agricultural Organization. 2011. Statistics Yearbook of 2009-2010. Statistics and Information Office , Golestan Agricultural Organization 24 pp. (In Persian)
19- Gool, D.V., Tille, P., and Moore, G. 2005. Land evaluation standards for land resource mapping. Department of Agriculture Government of Western Australia 21 pp.
20- Heidary-Sharifabad, H., and Dorri, M. 2001. Forage Plants. Research Institute of Forests and Rangelands 311 pp. (In Persian)
21- Henok, M. 2010. Land Suitability and Crop Suitability Analysis using Remote Sensing and GIS Application; a Case Study in Legambo Woreda, Ethiopia.
22- Kazemi, H. 2012. Agroecological capability zoning of Golestan province for determination of suitable cropping pattern. PhD thesis of Agronomy. Tarbitat Modares University 270 pp. (In Persian with English Summary)
23- Kazemi, H., Tahmasebi Sarvestani, Z., Kamkar, B., Shataei, S., and Sadeghi, S. 2012. Agroecological zoning of agricultural lands in Golestan province for rice cultivation by Geographic Information System (GIS) and Analytical Hierarchy Process (AHP). The 14th National Conference of Rice 5 pp. (In Persian with English Summary)
24- Khodabande, N. 2009. Forage Crops. Agricultural Science Press 240 pp. (In Persian)
25- Makhdoom, M. 2011. Land Use Foundation. Tehran University Press. (In Persian)
26- Malakuti, M., and Gheybi, M.N. 1997. Determination of Critical Nutrients and Fertilizer Recommendations for Strategic Products in the Country. Agricultural Education Press. (In Persian)
27- Malczewski, J. 2006. GIS-based land-use suitability analysis. Agronomy Journal 62: 1-6.
28- Mass, E.V., and Hoffman, G.J. 1997. Crop salt tolerance current assessment. Journal Irrigation and Drainage 2: 115-134.
29- Qaemiyan, N., Barzegar, A., Mahmoudi, S., and Amari, P. 2002. Evaluation of land suitability for alfalfa in Piranshahr by parametric method. Journal of Soil and Water Sciences 16(1):94-105. (In Persian with English Summary)
30- Saaty, T.L. 1980. The Analytical Hierarchy Process, Planing, Priorty, Resource Allocation, USA. RWS Publications, Pittsburgh.
31- Sandgoul, A., Chaichi, M.R., and Kolagry biyabani, A. 2005. Yield comparison of five annual alfalfa in Gorgan. Journal of Research in Grassland and Desert 13(1): 63-68. (In Persian with English Summary)
32- Sary-Sarraf, B., Bazgir, S., and Mohammadi, G. 2009. Climatic zoning of dry wheat cultivation in West Azarbayjan. Journal of Geography and Development 13: 5-26. (In Persian)
33- Servati, M., Jafarzazeh, A.A., Ghorbani, M., Shahbazi, f., and Davatgar, N. 2014. Evaluation of Khajeh township for alfalfa cropping using parametric (square root) and fuzzy theory. Journal of Soil and Water 24(2): 93-105. (In Persian with English Summary)
34- Sharif Hussein, S., Ghanavati, G., and Yazdi pour, A. 2009. Qualitative evaluation of land suitability for wheat and alfalfa in Hendijan. Proceedings of the National Conference on Science, Water, Soil, Plants and Agricultural Mechanization 5 pp. (In Persian)
35- Sys, I., Van Ranst, E., and Debveye, J. 1991. Land evaluation. Part1: Principles in land evaluation and crop production calculations. General Administration for Development Cooperation. Agricultural Publications. Brussels, Belgium 15 pp.
36- Wei, W., Jiang, J., Li, X., Wang, L., and Yang, S.S. 2004. Isolation of salt-sensitive mutants from Sinorhizobium meliloti and characterization of genes involved in salt tolerance. Letters in Applied Microbiology 39: 278-283.
37- Zahtabiyan, G., and Sarabiyan, L. 2004. Evaluation of soil and water salinization in Gonbad-Alagol. Desert Journal 2: 171-181. (In Persian with English Summary)
CAPTCHA Image